August 9, 2012

Funktionalistinen ‘sammakko'

Kuvassa Cassandra - ennustajasammakko, jolta pääsee 'sammakoita'.
 *
Tämä päre on kirjoitettu kommentiksi Ironmistressin kommentiin hänen päreessään INTJ-nainen – luonnonoikkuko?

I
Ironmistress kirjoitti: 'Ja kyllä, jotkut seksuaaliset poikkeamat ja vaihtoehtoiset elämäntyylit todella ovat kokonaisuuden kannalta vahingollisia. Jos ne eivät olisi, ne eivät olisi karsiutuneet pois kulttuurievoluution olemassaolotaistelussa.'
*
Todista tämä väite. Evidenssiä please. Esimerkki kehiin.
*
Väitätkö tosiaan, että on olemassa myös seksuaalisen tai ylipäätään minkäänlaisen nautinnon muotoja, jotka olisivat evolutiivisesti [lajinsäilyttämisen suhteen] ei-toivottavia ja jotka vain siitä syystä ovat joutuneet tai joutuvat väistymään evoluutiossa? Pahempaa rasistista evo.lut.-shittiä en ole kuullut pitkiin aikoihin. 
*
Karsiutuminen ei ole evoluutiossa [‘kokonaisuuden kannalta’] mikään normatiivis-moraalinen [‘vahingollinen’] tapahtuma. Se vain tapahtuu ja sillä siisti. Asiat menevät niin kuin ne menevät. Mitään ei voi toivoa tapahtuvaksi vain sen vuoksi, että se tuntuu moraalisesti paremmalta [ei edes jälkiviisaasti]. ‘There is no ought from is’ ainakaan luonnontieteessä.
*
Ihmisen nautinto ei ole mikään biologiseen lisääntymiseen kytkeytyvän evoluution deterministinen tuote vaan puhtaasti halun purkautumiseen liittyvien tapojen moninaisuutta lajin fysiologian ja anatomian toki asettaessa rajat nautinnon ulkoisille muodoille. 
*
Mutta fantasioita, jotka toimivat halun kiihokkeina eli sen välttämättöminä' ‘insentiiveinä’, ei minkäänlainen determinismi pysty määräämään - paitsi tietysti maagisessa evoluutioajattelussa, jossa biologisella hyödyllä pystytään selittämään jokaisen pieraisunkin perimmäinen syy - [on paradoksaalista, että juuri kaikkein abstraktein teoria voi muka selittää kaikkein yksityiskohtaisimmankin tapahtuman vähän samaan tapaan kuin kaikkivaltias Jumala toimii selityksenä kaikkeen]. 
*
Fantasia-nautinto-kytkös ei ole ehdollistettu biologiseen kopioitumispakkoon. Joka näin väittää, tekee päättelyssään kategorisen virheen samaistaessaan halun/nautinnon ja hedelmöittymisen/lisääntymisen. Fantasioille ei voi laskea evolutiivista hyötyarvoa [ellei ole stand up-koomikko, idiootti tai rasisti].
*
Väitteesi implikoi [myös] sukupuolirasistisen lähtökohdan, joka johtaa uuskonsiksien sylttytehtaalle. Ylipäätään siteeraamani kohta paljastaa rasismisi perimmäisen ytimen. Sotket evoluutio-biologiseen asenteeseen paitsi antropomorfistisen semantiikan myös normatiivis-moraalisen tulkinnan evoluutiosta. 
*
Haloo. Herää jo! Eikö mikään kello kilahda päässäsi? Niin sanottu evoluutiobiologinen tieteellisyytesi näyttääkin jälleen kerran olevan rasististyyppisen ihmiskäsityksen kulissi. Mutta et sinä mikään evoluutiobiologisesti parempi ihminen ole vaan pelkkä ‘deterministinen sattuma’ kuten me kaikki muutkin.
*
Fundamentalistisen evoluutioteorian kannattajat ja [muinaiset] fundamentalisti-kommunistit kuuluvat näköjään psykologisesti samaan persoonallisuustyyppiin. He ottavat kaikkitietävän eli maagisen jumalan roolin selittäessään historiaa muuttuen [sitä itse tietenkään huomaamatta] yhtä aikaa sekä naurettaviksi että kammottaviksi [kuten kaikki tyrannit ja rasistit].
*
Nautinto-fantasia-kytkös ei ole myöskään rinnastettavissa perinnölliseen sairauteen tai resessiiviseen geeniin [ellemme sitten harrasta jälleen ‘maagista tiedettä’]. Fantasia-nautinto-kytkös ei ole myöskään perversio, koska perversio itsessään koostuu perimmältään fantasioista, joista vain osa toteutuu/toteutetaan. 
*
Perversion ajatellaan olevan evoluution kannalta paitsi tarpeetonta myös hyödytöntä [siis jotain ‘pahaa’/Ironmistress], mutta fantasian logiikkaa ei voi sitoa ‘hyötyyn’, koska nautinto itsessään ei ole ‘hyödyllistä’. Se, mitä nautinnon ‘sivutuotteena’ mahdollisesti syntyy, on sitten asia erikseen, mutta arviointiperuste ei enää voi olla sama kuin fantasian suhteen, koska nautinnon itsensä tarkoitus on tuottaa vain nautintoa eikä mitään muuta.

II
Ironmistressin kommentteja luettuani en voi taaskaan todeta muuta kuin, että ainakaan evoluutiobiologista maailmankuvaa maailmankatsomuksenaan kannattavien on näköjään mahdoton käyttää biologiassa välttämättä tarvittavaa funktionalistista selittämistä ilman teleologista semantiikkaa, jolloin selittäminen muuttuu metafyysiseksi samaan tapaan kuin Aristoteleen biologinen metafysiikka, joka on kaiken rasististyyppisen [ei siis rasistisen] tiede-filosofoinnin arkkityyppi. 
*
Aristoteles soveltaa teleologista biologiaansa [hiukan epäselvästi] myös ihmiseen, mikä merkitsee, että ihminen voi kehittyä ja kehittää itseään [hyveitään] hankittujen ‘hyve-biologisten’ ominaisuuksien periytyessä kulttuurievoluution myötä yhteisön tuleville jäsenille näiden jatkaessa kehitystä eteenpäin edeltäjiensä saavutuksiin tukeutuen.
*
Meidän on [liian] helppo syyttää Aristotelesta lamarckismista, koska vasta moderni tiede on osoittanut, etteivät hankitut ominaisuudet periydy biologisesti vaan kulttuurisesti oppimalla, mutta vaikuttaa siltä, ettei lamarckismia yksinkertaisesti voi välttää funktionalistisissa selityksissä. On niin perin helppoa ja ‘luonnollista’ sanoa Ironmistressin tapaan, että ‘kokonaisuuden kannalta’ jotkin ominaisuudet ovat olleet ‘vahingollisia’, sillä muuten ne eivät olisi karsiutuneet evoluution kuluessa.
*
Mutta juuri tätä me emme [ollaksemme loogisesti ja argumentatiivisesti loppuun asti johdonmukaisia] voi sanoa, koska emmehän me tiedä, miten meidän käy nykyisillä ominaisuuksilla varustettuina. Lajeja on kuollut ja kuolee jatkuvasti sukupuuttoon. Voimmeko olla varmoja, ettemme myös ja juuri me kuole sukupuuttoon joskus tulevaisuudessa, vaikka miten kehittyisimme [mikä merkitsee Ironmistressin logiikalla, että ominaisuutemme olivat vahingollisia kokonaisuuden kannalta]? 
*
Emme voi. Niinpä kaikki evoluution kehitystä funktionalistisella hyödyllä [tai ei-hyödyllä eli vahingollisuudella] selittävä puhe jää väistämättä kiinni anakronismiin, antropomorfismiin ja ylipäätään lamarckistiseen edistysajatukseen, jossa oletetaan ihmisen etenevän biologisesti aina vain parempaan suuntaan.
*
Kärjistäen voisi sanoa, että biologiassa funktionalistisia selityksiä on joko liikaa [loputtomasti, jolloin niiden selitysarvo romahtaa], b] niitä ei ole lainkaan [funktio on pelkkä matemaattinen malli, joka ei kerro mitään itse asiasta eli biologiseen historiaan sisältyvästä kehityksestä, joka tullakseen ymmärretyksi kehityksenä eikä vain triviaalina muutoksena Asta Bhen vaatii aina oletuksen päämäärästä/teleologisuus] tai c] ne eivät ole [luonnon]tieteellisiä loogisen argumentaation kriteereillä [luonnontiede ei tutki (normatiivisia) päämääriä, koska sellaisia ei luonnossa luonnontieteen mukaan ole].

III
Kokonaisuuden kannalta - - vahingollisia'
Ironmistress käyttää tässä ilmaisua ‘vahingollisia’ semanttisesti väärin, koska hän implikoi termin ‘vahingollisia’ olevan kokonaisuuteen eli koko evolutiiviseen systeemiin [?!] sisältyvä normatiivinen eikä pelkkä kausaalinen/triviaali tapahtuma. 
*
Toistan – Ironmistress ei ilman kategorista virhepäätelmää voi loogisesti arvioida biologista kehitystapahtumaa normatiivisesti [koska Humen laki] puhumattakaan siitä, että hän näyttää siirtyneen - - O My God! - - hegeliläiseen darwinismiin antaessaan vaikutelman, että juuri hän tietää, mitä Kokonaisuus vaatii ja mikä on vahingollista sen kannalta?
*
Onko IRMSTRS siis kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala, joka on joka hetki tietoinen siitä, mikä on Kokonaisuuden kannalta vahingollista ja mikä ei? Sillä se, joka sanoo jotain ominaisuutta biologisesti vahingolliseksi, sen täytyy tietää, että tuo ominaisuus on vahingollista aina eikä ainoastaan nyt.
*
Ironmistress ei kuitenkaan voi perustella väitettään niillä ominaisuuksilla, jotka ovat jo karsiutuneet, sillä hän ei tiedä niiden karsiutumiseen muuta syytä kuin, että ne ovat karsiutuneet, koska ne mahdollisesti heikensivät optimaalisen lisääntymisen prosessia. Tämä ei kuitenkaan tee niistä vahingollisia missään muussa mielessä, ja koska lisääntyminen ei ole normatiivinen päämäärä eikä mikään päämäärä lainkaan, näiden ominaisuuksien vahingollisuus on pelkästään triviaalia eli tiettyjen ominaisuuksien karsiutumista tapahtui, jotta lisääntyminen helpottuisi’ [ja sama uudestaan ad inf]. 
*
Tällainen toteamus kuvaa pelkän kausaalisen ketjun vailla perustetta ja päämäärää. Näin ollen siitä ei myöskään voi vetää minkäänlaisia normatiivisia johtopäätöksiä sortumatta kategoriseen virheeseen. Mutta Ironmisstresspä vetää ennustajaeukon lailla normatiivisia johtopäätöksiä biologisista prosesseista, vaikka hän nimenomaan on jankannut, ettei tosiasioista voi johtaa arvoja.
*
O Fuck mitä älyllisen omantunnon valheellisuutta ja tekopyhyyttä vai onko kyseessä peräti tyhmyys! Tämä ennustajaeukko väittää tietävänsä, mikä on biologisesti vahingollista ihmiselle seksitapojen suhteen. Onko pahempaa shittiä kuultu aikoihin? Juuri tällaisesta ajattelusta nousee rasismi – tietäkää se ja sanokaa minun sanoneen. Olen siitä täysin varma ja jos minulla jotain tehtävää tässä maailmassa on, niin osoittaa, että tällä tavoin ajattelevat ihmiset valehtelevat, vaikkeivät tiedä valehtelevansa. - He ovat siis yksinkertaisesti sekä tyhmiä että pahoja. Evoluution kannalta on tietenkin ihan sama, minkälaisia olentoja tänne jää elämään kaukaisessa tulevaisuudessa, mutta tosiaan – ainakin tämä yksi on varmaa: he ovat yhtä vahingollisia kuin ovat hyödyllisiäkin, koska tällaisilla määrityksillä ei Kokonaisuuden kannalta ole mitään merkitystä. Evoluutio on sokea biokone vailla muuta normia tai arvoa kuin, minkä ihminen sille antaa.

IV
???!!
........
Ooooo – Minä kumarran sinua oi Cassandra, sillä sinä olet Suuri Tietäjä. Mykäksi menen. Pelosta ja kunnioituksesta jäykistyvät paikkani. Maan jalkojesi alla nuolen [ja vähän muutakin]. Ooooo - - Cassandra on ratkaissut evoluutiobiologian arvoituksen ymmärtämällä KOKONAISUUDEN aina ajasta ikuisuuteen asti. - - Ooooo - - - . POK! - - Päänsä kumautti Ranehe pyramidiin. Pyörtyi tärähdyksestä ja onnesta hän. Sillä maailmankaikkeuden arvoituksen ratkaisi tuo jumalatar Lähi-Idästä.
........
Olkaa onnelliset, sillä biologinen Hyöty on nyt ymmärretty lopullisesti oikein. Seuratkaa jumalattaren ohjeita. Kääntykää uuskonservatismiin. Olkaa kunniallisia ja pidättäytykää liiallisesta seksistä ja etenkin perversiivisistä nautintatavoista, sillä ne ovat biologisen kokonais-evoluutionne kannalta vahingollisia ja suorastaan turmiollisia.
........
Mies ja vaimo. Kumartakaa toisillenne. Asettukaa sänkyyn. Päällekkäin. Kasvot vastakkain. Laske nyt mies siemenesi hedelmälliseen maahan siveästi ja puhtaasti. Ota nainen kohtuusi vahva semen ilolla ja riemulla. Kumartakaa toisillenne. Menkää vessaan ja peskää kädet huolellisesti. Pyyhkikää sormien välit kuivaksi kaikesta inhasta. Sitten takaisin makuuhuoneeseen. Kumartakaa toisillenne. Asettukaa sänkyyn. Menkää peiton alle. Älkää hipelöikö toisianne. Nukkukaa. Älkää nähkö vahingollisia unia. 
[Otteita kirjasta: Profeetta Ranehen evoluutio-biologinen herääminen sekä johdanto hänen ei-vahingolliseen siveysoppiinsa].
*

7 comments:

dudivie said...

siinähän se juju ettei tiedä mikä on evoluutiossa parempi

Anonymous said...

mutt suuuurinpiirtein eiks kaikki me niinku pitää

Art2 said...

Ironmistress kirjoitti: 'Ja kyllä, jotkut seksuaaliset poikkeamat ja vaihtoehtoiset elämäntyylit todella ovat kokonaisuuden kannalta vahingollisia. Jos ne eivät olisi, ne eivät olisi karsiutuneet pois kulttuurievoluution olemassaolotaistelussa.'

Minä en edes ymmärrä mitä hän tällä tarkoittaa. Vai onko INTJ RM myös kulttuurievoluutiomeedio, joka näkee kauas menneeseen, kuolleiden meemien maailmaan, ja pystyy sieltä osoittamaan rautaisella sormellaan, mitkä seksuaaliset taipumukset ovat unholaan vaipuneet?

Kertoisitpa sen myös meillekin!

No, kun RM puhuu kulttuurievoluutiosta ja meemiplekseistä, niin "poistan ns. varmistimen". Sen verran on koko teoria väärinymmärretty ja vääristelty, että viitsisin siitä enää mieltäni pahoittaa.

PS. Rauno, jatka debunkkaustasi! Mikään ei ole makoisampaa kuin kunnon blogwars - ja sitä paitsi, RM:n blogi jos mikä sitä vaatiikin.

Markku said...

Rauno kirjoitti pilkkakirjoituksensa osuvasti. Nämä kannattaa ulkoistaa Raunolle.

* Karsiutuminen ei ole evoluutiossa [‘kokonaisuuden kannalta’] mikään normatiivis-moraalinen [‘vahingollinen’] tapahtuma. Se vain tapahtuu ja sillä siisti. Asiat menevät niin kuin ne menevät. Mitään ei voi toivoa tapahtuvaksi vain sen vuoksi, että se tuntuu moraalisesti paremmalta [ei edes jälkiviisaasti]. ‘There is no ought from is’ ainakaan luonnontieteessä.

Juuri näin.


* Ihmisen nautinto ei ole mikään biologiseen lisääntymiseen kytkeytyvän evoluution deterministinen tuote vaan puhtaasti halun purkautumiseen liittyvien tapojen moninaisuutta lajin fysiologian ja anatomian toki asettaessa rajat nautinnon ulkoisille muodoille. *


Spekuloida voi kaikenlaista ja luonnontieteelliset standardit täyttävä todistaminen on asia erikseen. Mutta epäilen ajatusta geneerisestä halusta ja vielä enemmän vierastan vihaista reaktiota ajatukseen, että ihmisellä olisi spesifisiä biologisesti jossakin mielessä "kovakoodattuja" seksuaalisissa tai muissa yhteyksissä ilmeneviä reagointitapoja. Aivoista ja kaikista niiden kehityksen vaikuttavista tekijöistä tiedetään yksinkertaisesti vielä liian vähän, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen.

Tietty liberaalinen poliittinen katsantokanta motivoi uskomaan, että ihminen on synnynnäisesti "polymorfisesti perverssi" (paitsi, jos on poliittisesti tarkoituksenmukaista postuloida "homogeeni", jotta homoseksuaalit "vapautuisivat vastuusta").

IDA said...

Jos jätetään kaikkea ajatteluamme edelleen hallitseva ja johtava Hitler laskuista, niin sano yksi tyranni, joka olisi ollut rasisti.

Rauno Rasanen said...

IDA, määrittele rasismi.

Anonymous said...

Meinasin nimetä Pohjois-Korean nykyisen johtomiehen, mutta sitten muistin että itsekin olen kommunisti.

http://www.youtube.com/watch?v=7_QzYlIV3uA