February 3, 2010

Henki on luu

Jos henki on luu, niin onko luuvalo sitten hengen representaatiota (vitsi vitsi)?

(Kielimafia kirjoitteli Post Scriptumin + korjauksen linkkiin ja pari selvennystä - viimeksi klo: 23.30)
I
Motoksi vastaukseeni Ironmistressille esitän yhden filosofisen ajattelun kaikkein olennaisimmista kysymyksenasetteluista ellei peräti dilemmoista:

"Deleuzen keskeinen ongelma, uuden syntyminen maailmaan, on täysin kantilais-hegeliläinen ongelma. Se liittyy kysymykseen 'Miten vapaa teko on mahdollinen materiaalisten riippuvaisuussuhteitten kausaalisessa verkostossa?, sillä jotain aidosti uutta voi syntyä vain, jos lineaarisen syy-seuraussuhdeketjun määräysvalta ei ole täydellinen.

Näin kuuluu Mario Bungen lyhyt kriittinen muotoilu 'tiukan kausaalisesti toimivasta maailmasta':

Jos useiden syiden yhteistoiminta on aina ulkoinen rinnastus, niiden päällekkäisyyttä eikä koskaan omia piirteitä omaava synteesi, ja jos oletetut kohteet, johon kausaaliset tekijät vaikuttavat, ovat spontaanisuuteen ja itsenäiseen toimintaan kykenemättömiä passiivisia olioita - kykenemättömiä siis lisäämään jotain omaa syysuhteeseen - tästä seuraa, että tietyssä mielessä vaikutukset ovat jo ennalta olemassa syissään.
Tämän äärimmäisen mutta johdonmukaisen näkemyksen syysuhteen luonteesta mukaan muutoksesta syntyy vain vanhoja asioita. Muutosprosessit voivat saada aikaan lukumäärältään uusia objekteja tai ne voivat olla määrällisesti uusia, mutta ne eivät voi olla laadullisesti uusia: niistä ei voi syntyä uusia kvaliteetteja.

Näin päästään Deleuzen ajattelun perustavaan paradoksiin: kaiken transsendenssin hylkäävä ehdoton immanentismi (vrt. Bungen määritelmä/rr) sisältää kuitenkin ajatuksen siitä, että vaikutus voi ylittää syynsä - tai saman ongelman toinen puoli - että toisiinsa suhteessa olevien objektien suhteet ovat niille ulkoisia."

Slavoj Zizek kirjassa Pehmeä vallankumous: Psykoanalyysi, taide, politiikka - luvun Tiede: kognitivismi Freudin kera aloitus ('Autopoiesis' - s. 80). - Ote on alunperin Zizekin kirjasta Organs without Bodies: Deleuze and Consequences. (Science: Cognitivism with Freud). - [Palaan tähän esseehen vielä jossain vaiheessa.]

II
Mistä sinä Ruukinmatruuna olet saanut refleksiivisen ajattelun eli käsitteellisen ja itsenäisen operaattorin, jolla teet erotteluja synnynnäisiin ja hankittuihin - tai kuten Locke filosofiansa heikoimmassa lenkissä eli jaottelussa primaarisiin ja sekundaarisiin ominaisuuksiin? - Havainnosta? (Et, koska ajattelun on dialektisesti pakko edeltää kaoottista havaintoa). Järjestä? (Et, koska järjen käyttö edellyttää ja tarvitsee havaintoja saadakseen sisältöä)? - Tai sitten intuitiosta ('varmuudesta') kuten Descartes cogitonsa?

Jotta voisit ankarasti ottaen tehdä tuon erottelun, sinulta pitää löytyä täysin objektiivinen mittari, jolla erottelet nämä kaksi ominaisuutta, mutta sitä sinulla ei ole, koska sinulta puuttuu (kyseessä on ontologinen puute/ero) objektiivinen tarkkailupiste havainnon ja havaitun välillä. - Ellet sitten itse muutu mittariksi (haha).

Jos nyt sitten kuitenkin yritämme, koska se on tiettyyn rajaan asti tietysti mahdollista (soveltaen esim. probabiliteettia, joka on empiristien suosima 'totuuden legitimoija'), tarkastella ihmistä pelkästään synnynäisten ominaisuuksiensa valossa, niin eihän meille silloin jää ihmisestä mitään muuta käteen kuin 'organs without bodies' - pelkkiä geenejä tvs., joista sitten ekstrapoloimme ajattelun/tietoisuuden (tuo 'ylimääräinen', joka mahdollistaa kaikki erottelut ja ominaisuudet, muttei itse ole kausaalisesti johdettavissa niistä!) avulla käsityksen ihmisestä - käsityksen, joka on on mahdollinen vain hankittujen ominaisuuksien konstruktiivisesta perspektiivistä katsottuna.

Näin siksi, että primaaristi (reaalisesti, ontologisesti) materiaalinen ihminen on ei-mitään: pelkkiä osia vailla kokonaisuutta, emmekä me pysty hahmottamaan kokonaisuutta ilman äärellistä ajattelua (ajattelevaa bodya).

Siis - käsitteellinen ajattelu sekä hankitut ominaisuudet sekoittuvat aina väistämättä käsityksiimme siitä, mitä ihmisellä ymmärrämme, koska vastausehdotusta kysymykseen: 'Mitä/mikä on ihminen?', ei edes voi esittää vedoten pelkkään konsekventialis-materialistiseen kausaliteettiin.

Tietoisuus kun ei synny suorana seurauksena materiasta. Ihminen on nimittäin siitä kummallinen näyttöpääte, että se pystyy - toisin kuin PC:n screen - katsomaan ja ohjelmoimaan itse omia komponenttejaan.

Ja mikäli tietoisuuden oletaan syntyneen yksinomaan kausaalisena seurauksena ehdoistaan, ihminen olisi vain pelkkä näyttöpääte vailla itsetietoisuutta eli vapautta. - MOT.
*
Subjekti ja objekti, syy ja seuraus, primaarit ja sekundaarit sekä synnynäiset ja hankitut ominaisuudet ovat neuvoteltavissa olevia asetelmia/positioita sekä rationalismin että empirismin lähtökohdista tarkasteltuna. - Etkö muka tiennyt sitä? Vai etkö ymmärrä?
*
Mitä joidenkin uskontojen kauheuteen tulee, niin kuka sinua taas kerran on tappamassa - arvoisa paranoidikko? Mene hoitoon hyvä ihminen, ennenkuin sinut tapetaan ihan oikeasti eikä vain samaistumis-fantasioissasi. Saat ehkä sopivan, pakkoajatuksia helpottavan lääkityksen, jos hyvin sattuu.
*
Kapitalismi on yhtä kuin ne ihmiset, jotka sen nautinto- ja kasvukulttuuriin ovat sidoksissa - minäkin. - Mutta kaikki eivät halua avoimesti ja halukkaasti co-operoida kapitalismin kanssa eli siotutua sen pakkoneuroottiseen jatkuvan kasvun (= lisääntyvän nautinnon) myytin noidankehään, joka ajaa itseään vääjäämättä kohti tuhoa kuten jokainen ekologisessa lokerossaan liikaa rönsyämään päässyt populaatio.

Ja ihmisen lokero on maapallo - niin kauan kuin emme pääse täältä pois kuin kuolemassa, jos siinäkään.
*
Olen täysin eri mieltä kanssasi tieteen ja kapitalismin suhteesta - jopa siinä määrin, etten edes keskustele asiasta enempää. - - Sitäpaitsi - miksi ylipäätään keskustella vihollisensa kanssa? Tätä usein mietin. Vihollinenhan pitää eliminoida, koska hän uhkaa omaa käsitystäni oikeudenmukaisuudesta!
*
Destruktiivisuutta saat mittailla ihan rauhassa omissa oloissasi. Se on typerää puuhastelua, joka kertoo enemmän omasta paranoidisuudestasi kuin objektiivisesta ajattelukyvystäsi. - No - sellaistahan politiikka on.

Mutta voit kyllä ihan luvan kanssa lukea myös minut uhkatekijäksi. Sillä sitä minä sinunkaltaisillesi, muka tiukan kausaalisesti toimiville (impossible), näyttöpäätekapitalisteille todella olen. Destruktiivinen. Ja vapaa.
*
Rakkaus sukupuolirakkautena ei ole liima vaan katoava harha: intohimoista kärsimystä (vrt. Lacanin jouissance), pathosta, jonka kääntäminen agapeksi (Jeesus) tai filokseksi (Platon ja kump.) on pikemminkin säikähtynyt reaktio ihmisen halujen destruktiivista ja egoistista luonnetta kohtaan kuin todellinen asiaintila, joka voisi vallita laajemminkin, kunhan sitä vain tarpeeksi yritämme.

Sorry - mutta tässä asiassa minä en ole buddhalainen enkä myöskään mikään hyssyttelevä agape-kristitty. - - Filoksesta eli ystävyydestä suostun sentään joskus edes neuvottelemaan ;]. - Keskustelemaan en kuitenkaan rupea.
*
Kukaan ei synny tänne vapaaehtoisesti, eikä keneltäkään kysytty, kun 'kauhea' tapahtui, eli luominen/evoluutio lähti liikkeelle. - Kuten Schelling ajattelee, kyseessä on ollut Jumalassa piilevän pahan eskaloituminen ihmisen tietoisuuden hahmossa.

Tämä tarkoittaa sitä, että olemisen perusta/totaliteetti/Absoluutti, jonka dynaaminen 'olemus' Jumala on, tulee lankeemuksenkaltaisen itseluomisen (self-creation) kautta tietoiseksi itsestään yksittäisessä osassaan, palautumattomassa singulaarissa eli ihmisessä.

Jumalassa oleva hyvä joutuu osittain väistymään, kun se oletettu paha, joka myös tavallisesti (eli kosmisen balanssin vallitessa) - eräänlaisena 'harmaana ja hiljaisena alueena' - aina jo sisältyy Jumalaan itseensä, alkaakin yhtäkkiä vaikuttaa ulospäin rikkoen hyvän eli universumin staattisen järjestyksen/balanssin luomisprosessissa, joka siis saa aikaan kosmisen katastrofin eli pirstoo totaliteetin.

Näin ollen ihminen syntyy Jumalasta/harmoniasta/hyvästä mutta vain siksi, että jo harmoniaan itseensä latentisti sisältynyt paha alkaa ensin vaikuttaa kokonaisuuden jumalallista todellisuutta murtavasti - ihmisen tietoisuuden ja vapauden muodossa. Tätä Schelling kutsuu ihmisen lankeemukseksi itseluomisen aktissa/proessissa (vrt. Hegelin Hengen aktualisoituminen immanenssiin sekä Hegeliltä vaikutteita saanut prosessiteologia).
*
Kieltämättä voisimme edellisen tulkinnan perusteella ajatella, että ilmaannuimme maailmaan ikäänkuin vapaaehtoisesti, mutta edelleenkään emme tiedä sitä, miksi? Emmekä sitä, mitä hemmetin järkeä tässä kaikessa muka on?
*
Mitä tulee esittämääsi Hotel California-biisin buddhalaiseen 'eksegeesiin', niin toki jokainen saa puhua olemisen ja olemattomuuden, rauhattomuuden ja rauhan kokemuksistaan vertauskuvallisesti mitä tahansa ja tulkita niitä miten haluaa. - Minäkin teen niin. Olemme tässä mielessä kaikki taiteilijoita, jotka maalaavat oman olemis-horisonttinsa niin mielekkääksi ja niin ilmaisukykyisesti kuin mielikuvitus ja taidot vain sallivat. - Myös buddhalaiset.

Mutta - viime kädessä (olen ehdottomasti tätä mieltä), kyetäksemme todella ymmärtämään, mistä tässä olemassaolomme pirullisessa häkissä, jota todellisuudeksi kutsutaan ja jossa elävät ihmisrotat tuhoavat lajinsa liikalisääntymisen (kuten kaikki populaatiot, joilla ei ole tarpeeksi luontaisia vihollisia) sekä 'cyborgoitumisen' (teknologinen ihmisjalostus eli rasismi) myötä, voisi lopulta olla kysymys (paitsi juuri lankeemuksen, itseluomisen, tietoisuuden ja vapauden ilmenemisestä yhtä aikaa ja ykseytenä) - meidän on hegeliläisittäin löydettävä ja kehitettävä (uusia) käsitteitä - hyviä ja ilmaisukykyisiä käsitteitä - eikä mitään sekavaa emootio-fantasia-pseudoajattelu-soppaa, jota etenkin buddhalaisuuden, gnostilaisuuden ja modernin fysiikan kanssa flirttaileva New Age-mössö edustaa.

Vasta tällaisten käsitteiden (Hegel puhuu käsitteen 'ponnistuksesta' sen itsensä ja sen kohteen välisen ykseyden saavuttamiseksi) avulla argumentointimme voi tavoittaa tarpeeksi vankan pohjan, jota välttämättä tarvitaan oivaltaaksemme henkisen ja materiaalisen välillä vallitsevan paradoksaalisen - tuon Mobiuksen nauhaa muistuttavan vastaavuuden.

Hegelin Phänomenologie des Geistes-teoksen huumorilla ilmaistuna: 'Henki on luu.' - Hegel siis on (myös) materialisti.
PS.
Virallinen ilmoitus
Odotettavissa ehkä jo lähiaikoina: Suuri Rasismi-Päre, joka selvittää, miksi emme voi aina sietää käytökseltään poikkeavia, oudolla tavalla pukeutuvia ja haisevia ihmisiä vaan alamme diskriminoida heitä. - Annettakoon täten Ironmistressille vastaus hänen minulle esittämäänsä kysymykseen: 'Sitäkö tarkoitat?'
Päreessä tehdään myös empiiristä eli vakavasti otettavaa tutkimusta. Mutakuonot ja muhametit pannaan siinä vaativaan maahanmuuttotestiin, jossa erotellaan jyvät akanoista eli suomalaiseen kulttuuriin evoluutiovalmiuksiltaan parhaimmin ja kehnoimmin sopeutuvat tummahipiäiset toisistaan. Parhaimmat saavat työpaikan pizzalogistiikassa tai siistimiskonsultteina. Kehnoimmin pärjänneille kustannetaan laivamatka Ruotsiin alakannella.
Myös mustalaiset ja kommunisteiksi epäillyt joutuvat tiukkaan syyniin. Testin missanneet mustalaiset lähetetään menolipulla ja rikkihappoliukoisella otsaleimalla varustettuna takaisin Romaniaan. - Kommunisteiksi epäillyt joutuvat sekä(!) positiivisen että negatiivisen testituloksen jälkeen muuttamaan Suomesta ihan oikeaan kommunistiseen valtioon.

20 comments:

Anonymous said...

http://koti.phnet.fi/petripaavola/ihminenonluomisentulos.html

Luominen on ainoa järkevä vaihtoehto!

Ironmistress said...

Jos henki on luu, niin onko luuvalo sitten hengen

Jos henki on luuta, niin onko luu tällöin valoa?

(Never try to master a Zen master.)

"Deleuzen keskeinen ongelma, uuden syntyminen maailmaan, on täysin kantilais-hegeliläinen ongelma. Se liittyy kysymykseen 'Miten vapaa teko on mahdollinen materiaalisten riippuvaisuussuhteitten kausaalisessa verkostossa?, sillä jotain aidosti uutta voi syntyä vain, jos lineaarisen syy-seuraussuhdeketjun määräysvalta ei ole täydellinen.

Vitsi on siinä, että Heisenbergin epätarkkuusperiaate sanelee, että maailma ei ole implisiittisesti deterministinen, vaan se jättää aina jonkin verran pelivaraa - niin sattumalle, tilastomatematiikalle kuin vapaalle tahdollekin.

Ongelmaa ei siis ole.

Näin päästään Deleuzen ajattelun perustavaan paradoksiin: kaiken transsendenssin hylkäävä ehdoton immanentismi (vrt. Bungen määritelmä/rr) sisältää kuitenkin ajatuksen siitä, että vaikutus voi ylittää syynsä - tai saman ongelman toinen puoli - että toisiinsa suhteessa olevien objektien suhteet ovat niille ulkoisia."

Kun asiaa lähestytään fysiikan ja kvanttimekaniikan kautta, mitään ongelmaa ei ole.

Mistä sinä Ruukinmatruuna olet saanut refleksiivisen ajattelun eli käsitteellisen ja itsenäisen operaattorin, jolla teet erotteluja synnynnäisiin ja hankittuihin - tai kuten Locke filosofiansa heikoimmassa lenkissä eli jaottelussa primaarisiin ja sekundaarisiin ominaisuuksiin?

Kokemuksesta.

Samasta kuin mistä sinäkin teet havaintoja siitä, onko vesi kiinteässä, nestemäisessä vaiko kaasumaisessa olomuodossa. Voit myös mitata, laatia syy-seurausketjuja ja laatia mallinnuksia veden käyttäytymisestä eri olomuodoissaan.

Havainnosta? (Et, koska ajattelun on dialektisesti pakko edeltää kaoottista havaintoa).

Dialektiikka on bullshittia. Palataan takaisin Lähtö-ruutuun.

Järjestä? (Et, koska järjen käyttö edellyttää ja tarvitsee havaintoja saadakseen sisältöä)? -

Cogito, ergo sum. (Descartes)

Jotta voisit ankarasti ottaen tehdä tuon erottelun, sinulta pitää löytyä täysin objektiivinen mittari, jolla erottelet nämä kaksi ominaisuutta,

Miten olisi vaikkapa genetiikka? Voimme täsmälleen ja tasan tarkkaan sanoa, mitkä geenit aiheuttavat minkäkin ihosolujen melaniinipitoisuuden, mutta ei ole olemassa mitään geeniä, mikä tekee ihmisestä kristityn, muslimin, ateistin tai vaikka wiccanistin.

Jos nyt sitten kuitenkin yritämme, koska se on tiettyyn rajaan asti tietysti mahdollista (soveltaen esim. probabiliteettiä, joka on empiristien suosima 'totuuden legitimoija'), tarkastella ihmistä pelkästään synnynäisten ominaisuuksiensa valossa, niin eihän meille silloin jää ihmisestä mitään muuta käteen kuin 'organs without bodies' -

Ja mitä muuta meille pitäisi jäädä? Eikö tämä ole täysin riittävä ja riittävän objektiivinen lähtökohta ajattelulle? Mitä muuta tarvitsemme? Occamin partaveitsen mukaan yksinkertaisin selitysmalli on todennäköisimmin luotettavin.

Ironmistress said...

Näin siksi, että primaaristi (reaalisesti, ontologisesti) materiaalinen ihminen on ei-mitään: pelkkiä osia vailla kokonaisuutta, emmekä me pysty hahmottamaan kokonaisuutta ilman äärellistä ajattelua (ajattelevaa bodya).

Sanoo kuka?

Tietoisuus kun ei synny suorana seurauksena materiasta. Ihminen on nimittäin siitä kummallinen näyttöpääte, että se pystyy - toisin kuin PC:n screen - katsomaan ja ohjelmoimaan itse omia komponenttejaan.

Nyt joudumme sitten uskonnon maailmaan. Uppoamme dualismiin, jos lähdemme olettamaan materiasta erillistä tietoisuutta ja hylkäämme luonnontieteiden pohjana olevan materialistisen monismin. Me tottakai voimme tehdä tämän hypyn, mutta sen jälkeen keskustelu muuttuu täysin uskonasioiksi - joita jokaisella on omansa, aivan kuten peräaukkojakin.

Ja mikäli tietoisuuden oletaan syntyneen yksinomaan kausaalisena seurauksena ehdoistaan, ihminen olisi vain pelkkä näyttöpääte vailla itsetietoisuutta eli vapautta. - MOT.

Unohdat jälleen Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen. Se jättää aina pelivaraa vapaudelle ja indeterminismille.

Subjekti ja objekti, syy ja seuraus, primaarit ja sekundaarit sekä synnynäiset ja hankitut ominaisuudet ovat neuvoteltavissa olevia asetelmia/positioita sekä rationalismin että empirismin lähtökohdista tarkasteltuna. -

Eivät ole. Et voi neuvotella omaa genetiikkaasi.

Mitä joidenkin uskontojen kauheuteen tulee, niin kuka sinua taas kerran on tappamassa - arvoisa paranoidikko?

Muslimit. Heille ruukinmatruuna katsos on kääfir - vääräuskoinen - joille on luvassa vain burkha tai kuolema. He julistavat kuolemaa buddhalaisille, ja kun aikuinen ihminen julistaa jotain sellaista, hän mitä suurimmalla todennäköisyydellä on tosissaan.

Mene hoitoon hyvä ihminen, ennenkuin sinut tapetaan ihan oikeasti

Even if you are paranoid it doesn't mean they weren't after you. Ruukinmatruuna mieluummin varautuu uskonsodan varalle kuin alkaa kuvittelemaan todellisuutta pois.

Sinä et tunne islamia. Piste. Et tunne. Sinä et tunne islamin arkipäivää, et tunne sen oppeja, et ole lukenut sen pyhiä kirjoja etkä tunne sitä tippaakaan. Ruukinmatruuna tuntee - ja siksi hän on varuillaan.

Kapitalismi on yhtä kuin ne ihmiset, jotka sen nautinto- ja kasvukulttuuriin ovat sidoksissa - minäkin.

Ei ole. Kapitalismi on talousjärjestelmä ja ihmiset ovat vain toimijoita siinä.

- Mutta kaikki eivät halua avoimesti ja halukkaasti co-operoida kapitalismin kanssa

Niinpä. Joko ko-operoit tai sitten itket ja ko-operoit. Jos yrität kajota itse talousjärjestelmään, niin hommat kusevat varmasti.

Et voi voittaa. Et voi päästä omillesi. Etkä voi edes luopua leikistä.

eli siotutua sen pakkoneuroottiseen jatkuvan kasvun (= lisääntyvän nautinnon) myytin noidankehään, joka ajaa itseään vääjäämättä kohti tuhoa kuten jokainen ekologisessa lokerossaan liikaa rönsyämään päässyt populaatio.

No mitä aiot asialle tehdä? Onko sinusta Orriksi vai tyydytkö olemaan Yossarian (kirjassa Catch-22) ?

Ja ihmisen lokero on maapallo - niin kauan kuin emme pääse täältä pois kuin kuolemassa, jos siinäkään.

Siksi kannattaisi tutustua dharmaan. Idässä on jo 2500 vuoden ajan tunnettu tie pois tältä paskapallolta.

Olen täysin eri mieltä kanssasi tieteen ja kapitalismin suhteesta - jopa siinä määrin, etten edes keskustele asiasta enempää. - -

Mielipiteet ovat kuin...

pitää eliminoida, koska hän uhkaa omaa käsitystäni oikeudenmukaisuudesta!

Ruukinmatruunalla on täsmälleen sama käsitys oikeudenmukaisuudesta. Hän vain on realisti, ja toteaa, että ei tätä maailmaa yhtään tämän paremmaksi saa, vaikka kuinka yrittäisi. Siksi kannattaa toimia niin, ettei tänne tarvitse syntyä enää uudelleen.

Ironmistress said...

Rakkaus sukupuolirakkautena ei ole liima vaan katoava harha: intohimoista kärsimystä (vrt. Lacanin jouissance), pathosta,

Tunnetaan myös nimellä dukha.

jonka kääntäminen agapeksi (Jeesus) tai filokseksi (Platon ja kump.) on pikemminkin säikähtynyt reaktio ihmisen halujen destruktiivista ja egoistista luonnetta kohtaan kuin todellinen asiaintila, joka voisi vallita laajemminkin, kunhan sitä vain tarpeeksi yritämme.

Ei, vaan kyse on myötätunnosta ja myötäelämisestä, muditasta. Siinä tilassa ei ole mitään säikähtänyttä eikä mitään pelkoa.

Kukaan ei synny tänne vapaaehtoisesti, eikä keneltäkään kysytty, kun 'kauhea' tapahtui, eli luominen/evoluutio lähti liikkeelle.

Mistäpä sinä sen tiedät?

Jos tutkimme empiirisesti asiaa ja pidämme kuolemanrajakokemuksia luotettavina todistajalausuntoina, niin näin todellakin on asiantila. Se sopii vieläpä oikein mainiosti buddhalaiseen viitekehykseen.

- Kuten Schelling ajattelee, kyseessä on ollut Jumalassa piilevän pahan eskaloituminen ihmisen tietoisuuden hahmossa.

Eli Jumala siis on kaiken pahan alku ja juuri? Nyt pääsemmekin loistavasti Calviniin ja predestinaatio-oppiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että olemisen perusta/totaliteetti/Absoluutti, jonka dynaaminen 'olemus' Jumala on, tulee lankeemuksenkaltaisen itseluomisen (self-creation) kautta tietoiseksi itsestään yksittäisessä osassaan, palautumattomassa singulaarissa eli ihmisessä.

Nyt taas uppoamme uskonnon hetteikköön, ja uskonasiat puolestaan eivät kuulu tieteelliseen keskusteluun.

Kieltämättä voisimme edellisen tulkinnan perusteella ajatella, että ilmaannuimme maailmaan ikäänkuin vapaaehtoisesti, mutta edelleenkään emme tiedä sitä, miksi?

Siksi.

Emmekä sitä, mitä hemmetin järkeä tässä kaikessa muka on?

Tätä järkeä.

Mutta - viime kädessä (olen ehdottomasti tätä mieltä), kyetäksemme todella ymmärtämään, mistä tässä olemassaolomme pirullisessa häkissä, jota todellisuudeksi kutsutaan ja jossa elävät ihmisrotat tuhoavat lajinsa liikalisääntymisen (kuten kaikki populaatiot, joilla ei ole tarpeeksi luontaisia vihollisia) sekä 'cyborgoitumisen' (teknologinen ihmisjalostus eli rasismi) myötä, voisi lopulta olla kysymys (paitsi juuri lankeemuksen, itseluomisen, tietoisuuden ja vapauden ilmenemisestä yhtä aikaa ja ykseytenä) - meidän on hegeliläisittäin löydettävä ja kehitettävä (uusia) käsitteitä - hyviä ja ilmaisukykyisiä käsitteitä - eikä mitään sekavaa emootio-fantasia-pseudoajattelu-soppaa, jota etenkin buddhalaisuuden, gnostilaisuuden ja modernin fysiikan kanssa flirttaileva New Age-mössö edustaa.

Valitettavasti me olemme kokeilleet jo kaikki vaihtoehdot, ja jokainen niistä johtaa tuhoon. Hegeliläisyys luonnontieteiden tietä johtaa natsismiin. Hegeliläisyys ihmistieteiden kautta johtaa bolshevismiin. Hegeliläisyys uskonnon kautta johtaa islamismiin. Ainoa, mikä on varmaa, on se, että jos tätä maailmaa aletaan säätämään ja sen luonnolliseen menoon puuttumaan, tuloksena on väistämättä katastrofi.

Luonnontieteiden ja sen äpärälapsen, teknologian, virallinen ideologia on epätoivo. Termodynamiikan I laki sanoo, ettemme voi voittaa; termodynamiikan II laki sanoo, ettemme voi edes päästä omillemme.

Ainoa, mitä voimme tehdä, on yrittää yksilöinä päästä täältä pois. Yrittää tehdä yksilöinä täällä elämästämme edes jotenkin siedettävää ja yrittää toimia niin, ettei meidän tarvitse enää ikinä palata tälle paskapallolle takaisin.

Tämä maailma on se, mikä se on. Sitä on mahdotonta saada yhtään sen paremmaksi, ja siihen on mahdotonta saada mitään tolkkua. Ainoa, mitä voimme tehdä, on yrittää tulla toimeen sen omilla säännöillä ja mukautua niihin ja tehdä elämä niin tolkulliseksi kuin omalta osaltamme voimme.

Rauno Rasanen said...

Tiedeuskovaisen, newage-mantraa hokevan empiristi-fakki-idiootin kanssa ei todellakaan kannata keskustella - varsinkaan, jos/kun hän sattuu olemaan nainen.

Mutta mä palaan kyllä asiaan ainakin vielä kerran, kunhan ensin viilailen joitain harkittuja hävyttömyyksiäni hieman osuvampaan kuosiin.

*
Mitä muuten herra Zizekin filosofisen ajattelun pätevyyteen tulee, niin voin kertoa, että tuplaväitelleen Zizekin älykkyysosamäärä (sinähän muistaakseni palvot korkeaa ÄO:ta kuin fallista obelixia) hipoo kahtasataa, joten tuskin haluat tehdä itseäsi naurunalaiseksi seurassa, joka on sinua huomattavasti älykkäämpää (haha - se oli sarkastisen sardoninen irvistys).

Rauno Rasanen said...

Loppukevennys(?)

On pakko tunnustaa, että samaa vanhaa kaavaa toistava, tosikkomainen, kulttuurifilosofiselta tietämykseltään ja sivistykseltään uskomattoman rajoittunut kommenttiryppääsi herätti minussa alunperin erittäin suurta raivoa - miltei suoranaisen tappofiiliksen!

Tällaisen - huh - miten sitä oikein kuvailisin - berserkkimäis-amokisen verenhimon vallassa haluan kuitenkin - tosin vain äärimmäisen tahdonponnistuksen mahdollistamana - ennen nukkumaan menoani sanoa sinulle 'lohduttavasti' seuraavaa:

Minä vihaan sinua niin paljon, että jos tämä viha jostain kumman syystä ilmenisikin yhtäkkiä rakkautena, niin sinä saattaisit kokea itsesi maailman onnellisimmaksi naiseksi.
.......
Vaikka ethän sinä mikään nainen ole vaan kylmä kone, tunteeton robotti, joka kuolleen esineellistyneisyytensä vastapainoksi etsii kuin epätoivoisesti elämyssisältöjä autistiseen 'kaava-sieluunsa' joistain zen-buddhalais-tyyppisistä rajatila- tai lähellä kuolemaa-kokemuksista.

Joten lycka till. Matkallasi reaalisen autiomaahan.

Homo Garrulus said...

Kenelle sinä oikein puhut? Tuskin Ironmistressille, tuskin minulle - en ole ns. häirinnyt sinun kaikkivaltiasta ajatteluasi viime aikoina etkä ole muutenkaan uskonut mitään mitä olen esittänyt. Voin lyödä Zizekin laudalta koska vaan ja siihen ei tarvita noin korkeaa älykkyysosamäärää koska se mittari on päin helvettiä ns. laadun kannalta (katso mitä maailmaan kuuluu - mieti sitä).

Homo Garrulus said...

Sinua harmittaa oma ikääntyvä olemuksesi, joka ei sille naiselle kelvannut - mutta älä sure, ei se ole kelvannut kellekään koska tämä rouva on todella kone, suurilla summilla valmistettu kone, jolle on annettu valmiina se, mitä ja miten hänen tulee esiintyä. Sinäkin autoit kun kuvittelit, että olisit sentään jotenkin hänelle toivo tai onni - mitä et ole koska Komposti on oikeassa, tämä nainen on täysi kupla: suuri kupla. Mutta ai ai kuten sinäkin: kuinka monta vuotta kuolasit, luulit, sidoit energiaasi, sidoit kaikkesi ja hävisit. Koska sinua on hyödynnetty, hyväksikäytetty, vedetty silmästä ja minä sen näin ja uskon nähneeni ja voin vain itkeä sekä sinun henkilökohtaisen roolisi puolesta että meidän pienten ihmisten puolesta jotka emme pääse ulos eikä ylös enää. Ja sitten kun lihomme olivat tarkastaneet, että juu juu - kyllä se söi sen karkin tai juu juu kyllä se otti sen leivoksen.

Annas kun minä joskus kerron miksi sanon näitäkin asioita: se johtuu siitä, että nuo muut miehet tottelivat sinun kiimaasi, sinun toiveitasi ennen kaikkea ja sen sisälle menin myös minä voisi sanoa.
Minä jouduin patti-tilanteeseen koska kukaan ei enää vapauttanut vaikka olin vapaa. He observoivat samalla sadismilla kuten edellisetkin, kaikki, ja raportoivat iloisina sinulle koska odotit koko ajan jotain - jotain - negatiivista, millä selittää se, mistä kaikki voisi johtua mutta se johtuu sellaisten ihmisten identiteetistä kuten mitä sinä edustat.

Jätin tupakanpolton uudeksivuodeksi 1985 enkä ole tupakoinut sen jälkeen.

Jätin pahat olot tuhansista kiusaamisista, jotka yltyivät sinunkaltaisten heikkojen auktoriteettien takia uudelleen ja uudelleen - kuka milläkin statuksella mutta kaikki hakivat tukea jostain muualta kuin omasta päästä tai puhtaasta moraalista kuten Kemppinen ja Virolainen osaavat -
mutta kaikesta huolimatta, vaikka juuri menin eteenpäin ja lopulta yliopistoon ihan kaikki miehet ja kaikki autkoriteetit ja etenkin kaikki naiset toistivat toistensa käyttäytymistä; mallioppiminen toimii siis liiankin hyvin - ja nyt ymmärrän miksi Bandura joutui tilapäisesti vankilaan....

....sillä tullaan niin suureen ja saatanalliseen bluffiin ja miesmuistiin olevaan Hitleriin joka on Hitleriä tuhat kertaa julmempi mutta otti oppia myös Hitleristä. Joten pahuus ei ole lähtenyt minnekään tässä maailmassa ja sinä olet myös uhri jos minä. Kaikki, joilla on sydän paikallaan ovat uhreja sillä nämä taistelevat ihmisryhmät ovat niin pimeitä sisältä, ettei muuta voi sanoa.

Ovat kynsissä ja voin sanoa, että minussa ns. ei ole heikko tahto tai huono itsekuri; ei vaikka lapseni nukkuu hirveän pitkään; nuoriso nukkuu päivällä koska ovat juhlimassa yöllä. Älä siis ota vaikutteita tämän uuden Hitlerin tai sen tapaisen ruman, ruman ja ruman ihmisvihan takia.

Rauno Rasanen said...

HG, (ja Ironmistress)

Et HG ehkä muista, että Ironmistressillä on ollut käytännöllisesti katsoen porttikielto tähän blogiin elokuun lopulta 2008. - Lähinnä sen takia häntä ei ole täällä näkynyt.

Mitä älykkyysosamääriin tulee, niin en itsekään niitä juuri palvo, mutta minulle on silti aivan selvää, että sinun - kuten Ironmistressinkin (joskin eri syistä) - teoreettisen ja luovan ajattelun taso jää Zizekin rinnalla - - sanonko minne.

Sinä et ehkä ole tyhmä mutta jotakuinkin kykenemätön johdonmukaiseen ajatteluun tai ainakin sen kirjalliseen ilmaisuun. - Ja suurelta osin sen vuoksi, että olet lähes paranoidisesti ja pakkoneuroottisesti fiksoitunut omiin traumoihisi, joista antamiesi syiden ja selitysten faktisuuteen en kuitenkaan ota kantaa. - Se ei ole minun asiani.

Ironmistress puolestaan pystyy vain ja ainoastaan niin konemaisen johdonmukaiseen ajatteluun pragmaattis-luonnontieteellisessä sapluunassa/kontekstissa, että häntä tylsempää ja ei-luovempaa ihmistä minun on todella vaikea kuvitella.

Tuollainen ihminenkö on muka älykäs? Toistaa aina samat semanttisesti ja fenomenologisesti tyhjät sekä filosofisen teorian teorian tasolla alkeelliset bio-fysikaaliset argumentit (jotka tietysti toimivat omassa kontekstissaan) joka helvetin asiasta puhuttaessa.

Eikö kyseessä ole pikemminkin jokin neuroottisen foobisuuden muoto, joka vakavasti rajoittaa ko. ihmisen intuition syvyttä ja mielikuvitusta jopa niin paljon, että hänen ainoa mahdollisuutensa päästä hengittämään vapaammin reifikoivan ja fetissoivan ajattelunsa kahleissa, on yrittää päästä jonkinlaisen nirvanaan - psyvään rauhan ja onnen tilaan - jo eläessään. - (Tässä mielessä buddhalaisuus ihan oikeasti sopii kapitalistisen järjestelmän ihanneuskonnoksi/Zizek.)

Ironmistressiä voi tietysti siinä mielessä pitää fiksuna, että hän on luultavasti kyennyt tajuamaan ja uskaltanut kohdata sekä oman elämänsä että koko olemassaolon perimmäisen tyhjyyden (reaalisen).

*
Sen verran myönnän, että oli kieltämättä erittäin oivaltavaa ja fiksua kysyä, kenelle minä itse asiassa todella kirjoitin ja puhkuin ärtymystäni. - Oikein hyvä kysymys. Kiitos siitä.

Luulenpa, että tuo vihanpidon kohde on viime kädessä, kun varsinainen konteksti henkilöineen siirretään syrjään, oma äiti-vainaani.

Kuka muu nainen se lopultakaan voisi olla kuin oma äiti - kaiken 'pahan' (olemassaolon, elämän) alkukohtu.

Rauno Rasanen said...

Lopeta HG se paskalla pommittaminen. Tämä ei ole sinun vessasi. - - Deleteni puhui jo karua kieltään.

Homo Garrulus said...

Kiitos, olin jo tulossa itse deletoimaan - tuli suoraan sydämestä kuten Munchin Huuto. OOooooooo

Homo Garrulus said...

Osaan kirjoitta johdonmukaisesti - en vaan tiedä missä koska kaikki pöllitään ja se on silti viimeinen oljenkorteni; sinäkin pöllit emergenssin. Kaikki on viety. Kaikki. Ja lähtökohtaisesti.

Homo Garrulus said...

Ne saavat lihasten surkastumistaudin tai keuhkot laitetaan pois toiminnasta ,jotka tajuavat sen minkä minäkin - virallisesti. Eivät jää henkiin ja heidän oppinsa ei ehdi jakaantua riittävän nopeasti jotta olisi mitään väliä näille itsevaltiaille sioille.

Minä en halua lihasten rappeumatautia enkä halua yhä pienenevää keuhkotautia kuten kaikki ne, jotka ovat jotain snaijanneet ovat passelisti saaneet. Leikkivät kemiallisesti; kuka milläkin insentiivillä. On siis monta estettä ettei pääse väliin koska se, joka todella ymmärtää mitä pitää tehdä maailmassa eikä vain soittaa pilliä käärmeille - eivät ole monta.
Ja usko tai älä: minä tiedän sen vaikka sinä pidät minua sekopäänä. Olen myös pragamatisti ja tunnen ihmiset, Ironmistress tiedon.

Ironmistress said...

Tiedeuskovaisen, newage-mantraa hokevan empiristi-fakki-idiootin kanssa ei todellakaan kannata keskustella - varsinkaan, jos/kun hän sattuu olemaan nainen.

Rauno, sinun älylläsi varustettu ihminen kyllä pystyy parempaankin. Vastineesi ruukinmatruunalla oli täynnä ad hominemeja.

Mutta mä palaan kyllä asiaan ainakin vielä kerran, kunhan ensin viilailen joitain harkittuja hävyttömyyksiäni hieman osuvampaan kuosiin.

Ruukinmatruuna voisi itsekin halutessaan laukoa hävyttömyyksiä. Mutta hän ei tee niin. Hän on hyvinkasvatettu tyttö, ja hän tietää hävyttömyyksien kuuluvan rahvaanomaiseen käytökseen ja kertovan enemmän laukojastaan kuin niiden kohteesta.

Yrität pelata peliä ruukinmatruunan kanssa. Yrität saada ruukinmatruunan raivostumaan ja suuttumaan ja antautumaan tunteittensa valtaan. Yrität päästä ruukinmatruunan intimiteettisfääriin. Ja olet raivostunut, kun jokainen yrityksesi epäonnistuu. Se herättää sinulla sekä kateutta, raivoa että vihaa ruukinmatruunaa kohtaan.

Ruukinmatruuna on monesti todennut, että LBJFO. Ja hän toteaa sen saman nytkin.

Mitä muuten herra Zizekin filosofisen ajattelun pätevyyteen tulee, niin voin kertoa, että tuplaväitelleen Zizekin älykkyysosamäärä (sinähän muistaakseni palvot korkeaa ÄO:ta kuin fallista obelixia) hipoo kahtasataa,

Argumentaation totuusarvo ei riipu sen esittäjän habituksesta.

Viisaskin voi mennä vipuun, eikä korkea ÄO ole mitenkään tae siitä, että esitetyt ajatukset olisivat mitenkään oikeita. Vain ajatusten verifioitavuus - siis se, pitävätkö ne yhtä reaalimaailman kanssa - merkitsee. Ei name-dropping eikä auktoriteetteihin vetoaminen.Siksi Zizekin ÄO on yhdentekevä asia tässä keskustelussa.

On pakko tunnustaa, että samaa vanhaa kaavaa toistava, tosikkomainen, kulttuurifilosofiselta tietämykseltään ja sivistykseltään uskomattoman rajoittunut kommenttiryppääsi herätti minussa alunperin erittäin suurta raivoa - miltei suoranaisen tappofiiliksen!

Hienoa. Antaudu nyt oikein tunteittesi valtaan. Anna kaikkien kleshojen möyriä sisälläsi. Päästä kaikki raivo irti. Heitä tolkku hornantuuttiin ja kaikki itsekontrollin rippeetkin. Ikävä kyllä ruukinmatruuna on hyvinkasvatettu tyttö, ja meditointi on opettanut hänelle itsekuria. Tunnekuohusi ei vaikuta häneen oikeastaan mitenkään. Hän on ja pysyy yhä samana viileänä rationalistina kuin tähänkin asti.

Ihan oikeasti, sen enempää name-dropping, auktoriteettiin vetoaminen kuin suoranainen bullshittauskaan eivät ole hyviä keskustelutekniikoita.

Minä vihaan sinua niin paljon, että jos tämä viha jostain kumman syystä ilmenisikin yhtäkkiä rakkautena, niin sinä saattaisit kokea itsesi maailman onnellisimmaksi naiseksi.

Hmm. Viha (odium) ja rakkaus (eros) ovat toistensa kääntöpuolet. Molemmilla on paha taipumus muuttua toisikseen.

Vaikka ethän sinä mikään nainen ole vaan kylmä kone, tunteeton robotti, joka kuolleen esineellistyneisyytensä vastapainoksi etsii kuin epätoivoisesti elämyssisältöjä autistiseen 'kaava-sieluunsa'

Hienoa. Jatka vain noita ad hominemejasi saakka. Ira furor brevis est, viha on lyhytaikainen hulluus, todettiin jo Asterixissa. Paljastat siinä korttisi ja kerrot itsestäsi paljon enemmän kuin mitä toivot ruukinmatruunan kertovan itsestään.

joistain zen-buddhalais-tyyppisistä rajatila- tai lähellä kuolemaa-kokemuksista.

Ruukinmatruuna katsos on nörtti. Ensinnäkään hän ei ole zeniläinen vaan pikemminkin shinshún kannattaja, ja toiseksi hän luottaa enemmän empiiriseen kokemukseen kuin teoriaan. Todennäköisesti kliinisestä kuolemasta hengissäselvinneen todistajanlausunnolla asiasta on enemmän painoarvoa kuin millään uskonnollisella tai filosofisella auktoriteetilla.

Joten lycka till. Matkallasi reaalisen autiomaahan.

Niin. Kukapa sitä tietää, milloin on lähtömme aika?

Homo Garrulus said...

Ruukinmatruunalla on yksi virhe:
Hmm. Viha (odium) ja rakkaus (eros) ovat toistensa kääntöpuolet. Molemmilla on paha taipumus muuttua toisikseen.

rakkauden vastakohta on apatia - ei viha. Viha on lapsen tapa osoittaa, että tarvitsee rakkautta. Se ei ole rakkauden vastakohta vaan hyvin, hyvin tärkeä asia ymmärtää ja siksi lasta, kun lapsi on känkkäränkkä ei pidä kohdella liian softaavasti (pilaa hyvän kyvyn reagoida oikein) eikä julmasti (pilaa luottamuksen).

Näitä ei kerrota oikein psykologiassa koska meillä ihannoidaan pedo-filiaa, peda-gogiikan mukaan.
Pedo=poljin.

Homo Garrulus said...

Pedosanan konnotaatio sain upealta kaikkitietävältä (hän siis tietää kaiken!!) huru-ukoltani, joka suhtautuu kivasti minuun (vaikka minulla on kuulemma vähän tummat silmänalustat)....

Pedo on peto; silti pitää puhua pedagogiikasta mutta jos perusasiat ovat vinossa, laivakin menee vinolla lailla eteenpäin.

Homo Garrulus said...

Rauno tarttis rakkautta. Mutta minun ei kelpaa, olen liian hönö hänen mielestä ja niin on huru-ukkokin. Pitää olla isompi kämppä, pöytä ei saa olla hienojen ihmisten pöytä vaan pitää olla juhlasali kotonakin - ja sen jälkeen alkaa isotissiset glamouria tuovat missit tulemaan sisään ovesta ja simsalabim Raunon rakkaudenkaipuu on poissa koska hän on saanut oman trofeen jota näyttää mm Niinistölle, jolla on vaan runoilija (nätti tosin..).

Paremmaksi, paremmaksi.

--

Mutta Raunon rakkaudenkaipuu lähtee kun Rauno tutustuu itseensä ja myöntää olevansa mieskörile (hur säger man?) ja tajuaa,että voi meditoimalla löytää itsensä kuten stoalaiset konsanaan ja RM.
Kun tietää itsensä, know thyself, tietää muut.

Sitten tietää, että kivi joka hankaa kengässä onkin oma kypsymättömyys ja kuolemanpelon edessä alkaa tulla kiire kypsyä. Ja se kannattaakin tehdä pienillä askeleilla koska me rakastetaan sinua Rauno täältä etäältä joka tapauksessa. Iineskin sanoi, että juoksen miesten perään: juoksen sinun blogiisi joka ilta oikein innostuneena, mitäs meidän Rauno on taas saanut kirjoitettua.

Me tykätään siis. Sinun pitää oppia itsestäsi, nöyrtyä ja olla kiitollinen ja (rukoilla). Se on minua auttanut joten voin vain suositella - kuulostaa niin typerältä mutta hei c'mon jos homeopatia hjelppaa niiin sitten hjelppaa niinkin nopea toiminta kuin nöyrä rukous itsekseen eikä tartte olla kirjaimet oikein edes: sinne ylös (anna minulle lapsellisuuteni anteeksi) menevät siis laulusi, ei jääkaappikirjaimesi.

Jumala taitaa tajuta myös ei-sanotut oikeat pyynnöt. Ei vaatimukset, ei uhkailut, ei vätystelyt.

PeeÄR-mies said...

Rauno, tykkään tästä kovasti. Ja Tehtaantyötekijästä toteaisin sen, että mitä edustaa itsestään? kolmannessa persoonassa puhuva saarnaaja!?

Kakarat siis infantiilit höpöttävät jossain kehityksen vaiheessa itseään tarkoittaen, että "...Tää on hyvin kasvatettu tyttö, ja nyt tää ajaa autoo..tää tulee täältä" - Eihän ad hominemia voi käyttää tilanteessa, jossa henkilöä ei ole olemassa kuin muodossa : Peltineiti on sitä js sitä, ja tää tekee sitä ja sitä"...paranoidi ja kolmanteen persoonaan käpertynyt...Tää.

Homo Garrulus said...

Kaikki eivät ole PR-ihmisiä, hyvä PeeÄr.
Kaikki eivät välitä spräädäillä ja näyttää (show off)
vaan jotkut vain ovat omissa oloissaan ja
jotkut mää ja sää - kuten maassa bruukataan

ninni said...

niinku synnynnäinen ja hankittu Moraali? puhutaanko tässä knsallisuusksista.

primaaristi (reaalisesti, ontologisesti) materiaalinen ihminen on ei-mitään, mutta kuitenkin osa jostakin? aha. kokonaisuuden osa, joka ei ole mikään.

(mu mielesta ajatteleva body just estaa näkemästä kokonaisuutta. se on) rakennettu niin, ettei sen Pidäkään tajuta? koska

rAUNO ON KYLLÄ PETTYNY RAKKAUDESSA VAI TIEDÄTKÖ TOTUUDEN.