May 2, 2011

Osama bin Ladenin kuoleman jälkeisenä päivänä

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta [Matt.23:27-28].
*
[K-mafia viilaili tekstiä viimeksi 3.5]

I
1
Ironmistress kirjoitti: Kaikki maailman buddhalaiset voivat nyt hengittää hiukan helpommin. Mutta vihollisen kuolemasta iloitseminen on tapa kerätä valtava määrä karmaa, joten ruukinmatruuna tyytyy toteamaan, että parempi tuuri Osamalle sitten seuraavassa jälleensyntymässä.
*
Vaikeata se on elämä teillä buddhalaisilla [paitsi että sinä IM olet darwinisti-kalvinisti]. Ensin kiemurrellaan omassa kostonhimoisessa vihassa ja sen tukahduttamisessa kuin kyykäärme kondomissa, mutta yhä vielä silloinkin pitäisi kokea syyllisyyttä, jos/kun riemuitaan vahingoniloisesti vihollisen kuolemasta. Tämä on malliesimerkki kaksinaismoraalista [tekopyhyydestä].

H.:n [joka päätyi buddhalaiseksi] kanssa on tästä aiheesta paljonkin puhuttu. Ironmistress ja H. kärsivät samantyyppisestä dissonanssista, joka syntyy vihan tukahduttamisesta altruismiin ja kytevästä halusta kostaa avoimesti koettu kiusaaminen ja loukkaus.

Toisaalta pitää myöntää, että toki kyseinen ongelma koskee yhtä lailla [sosiaali-darwininisteja/evoluutio-psykologeja lukuunottamatta] kaikkien ideologioiden/uskontojen kannattajia - ellei sitten ajatella [ironisesti tai ei] juuri buddhalaisuuden itsessään olevan poikkeus tästä omantunnon säännöstä, koska eihän buddhalainen koskaan tapa [mielessään] persoonallista, subjektiivista olentoa vaan harhan. Miksi ihmeessä buddhalaisen siis ylipäätään pitäisi kokea syyllisyyttä tappamisesta?

2
Osama kuoli sankarin lailla länsimaisen kapitalismin tekopyhiä kyykäärmeitä vastustaessaan. Jos nyt aletaan laskea ihmisen hyvyyttä ja pahuutta hänen vuodattamansa veren määrällä, niin siinä käy eurooppalais-amerikkalaiselle intiaanien etnisen likvidoinnin [joukkotuhon] aiheuttaneelle, mustia orjuuttaneelle ja tappaneelle, kommunisteja sekä muslimeja murhanneelle [jne.] kalvinisti-kansalle karma-pörssissä huonommin kuin Osamalle.

Pidettäköön myös yhä mielessä, ettei ainakaan minun argumentatiivisen intuitioni mukaan evoluutioteorian kannattaja voi mielekkäästi uskoa yhtä aikaa karman lakiin ja luonnonvalinnan implikoimaan psykologiseen egoismiin [toinen kumoaa toisen], joskin ymmärrän kyllä, miksi Ironmistress haluaa niin tehdä, koska luonnonvalinta johtaa rasistisen priorisoinnin pyhittämiseen [jolloin kantilais-kristillinen velvollisuusmoraali on luonnonvastaista].

Tätä argumentatiivista tosiasiaa ei IM haluaisi hyväksyä tai ainakaan tunnustaa [vaikka hän selvästi on kallellaan rasistiseen ihmiskäsitykseen mm. ÄO-spekuloinneissaan] vaan yrittää yhdistää keskenään sofistikoituneen rasismin ja buddhalaisen altruismin, mikä on siis täysin epäuskottava ja yhä edelleen ainakin piilevän rasistinen kanta.

Itse en valitse evoluutio-psykologiaa enkä buddhalaisuutta vaan Sokrateen ironian ja Diogeneen kyynisen hyveellisyyden, jotka ovat Jeesus Nasaretilaisen lahjomattoman retoriikan aatehistoriallisesti merkittävimmät edeltäjät - mukaanlukien tietysti itse fariseukset [Jeesus oli omaksunut joitain fariseusten ajatuksia, mutta muokkasi niitä radikaalisti omaan ei-legalistiseen suuntaansa].

3
Jos minä osaisin rukoilla, niin rukoukseni olisi varsin vaatimaton, joskin ehkä mahdoton toteuttaa [Jumala kun loi vapaan tahdon kaikille - varsinkin ateisteille].

'Rakas Jumala korkeuksissasi, minä toivon vain yhtä asiaa. Lähettäisitkö kaikki maailman fariseukset suoraan helvettiin ja nopeasti - ilman valitusoikeutta. Sillä jos noille tyhjyyttään heliseville vaskille antaa yhdenkin mahdollisuuden valittaa päätöksestä, ne palkkaavat [rikkaita kun ovat] niin kieron juristin, että se puhuu jopa Sinutkin ympäri saaden Sinut lieventämään tuomiotasi.

Mutta ei pitä antaa armoa niille, jotka toisten verta hymysyin imekselevät juuri silloin, kun heitän parastaan ihmisoikeuksiensa lipevillä lupauksilla ajavansa väittävät.

Näin toivoo rukouksessaan itsekkäin mutta rehellisin palvelijasi - agitaattori Räsäpää. Aamen.'

II
Evankeliumi Matteuksen mukaan 23

1. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen

2. sanoen: "Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset.

3. Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.

4. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa.

5. Ja kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatunlausekotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi

6. ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaisia istuimia synagoogissa,

7. ja tahtovat mielellään, että heitä tervehditään toreilla, ja että ihmiset kutsuvat heitä nimellä 'rabbi'.

8. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.

9. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.

10. Älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus.

11. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne.

12. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan; ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.

13. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.

15. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette!

16. Voi teitä, te sokeat taluttajat, jotka sanotte: 'Jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu'!

17. Te tyhmät ja sokeat! Kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää?

18. Ja: 'Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään; mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valaansa sidottu'.

19. Te sokeat! Kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää?

20. Sentähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on.

21. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu.

22. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu.

23. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.

24. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!

25. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!

26. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!

27. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!

28. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta.

29. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita,

30. ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen'!

31. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat.

32. Täyttäkää siis te isäinne mitta.

33. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?

34. Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;

35. että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan pojan, vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä.

36. Totisesti minä sanon teille: tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle.

37. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

38. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi'.

39. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen'."
*
http://takkirauta.blogspot.com/2011/05/osama-bin-laden-kuollut.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
http://en.wikipedia.org/wiki/Osama_bin_Laden
http://fi.wikipedia.org/wiki/Farisealaiset
http://en.wikipedia.org/wiki/Pharisees
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/03/diogenes-ja-kyyninen-hyveellisyys.html
http://actuspurunen.blogspot.com/2011/04/agitaattori-rasapaan-iltarukous.html
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Matt.23.html
http://jasonchenoweth1.blogspot.com/2010/10/you-really-shouldnt-have-went-there.html

7 comments:

Anonymous said...

1. Jätämme nyt oikeastaan täysin huomiotta sen kaikkein todennäköisimmän vaihtoehdon: koko juttu on disinformaatiota, Yhdysvaltain korruptoituneen poliittisen eliitin harkittua "informaatiosodankäyntiä".

Tällä ei kuitenkaan ole mitään väliä. Kysymys objektiivisesta "historiallisesta totuudesta" kun ei ole missään määrin merkityksellinen. Se mitä oikeasti tapahtui, ei laisinkaan vaikuta siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Jäämme siis odottelemaan luvattua ydinlatausta. Se tapahtuu tai jää tapahtumatta riippumatta siitä, mitä Osamalle oikeasti tapahtui.


2. Terroristien toimintamahdollisuuksia Osaman kuolema ei tietenkään voi tippaakaan vähentää. Osama kun oli symbolinen, ei operationaalinen johtaja. Uudet johtajat joutuvat todistamaan arvonsa. Tiedämme oikein hyvin miten se tapahtuu.

Ehkä juuri tämä oli Yhdysvaltain motiivikin. Huntingtonilainen manikealaisuus on haavoittuvaista, se ei ikinä tule toimeen aivan omillaan. Tarvitaan yhä uusia "toisia", joihin propagandistien interpellaatioprosessi kohdistuu.

Islamistit ja Yhdysvaltain poliittinen [/propagandistinen] johto ovat täydellisen metatason yhteisymmärryksen vallitessa mukana pohjimmiltaan yhteisessä [mutta kovin perverssissä] leikissä. [Mieleen tulevat lähinnä Touko "Tom of Finland" Laaksosen 'poliisi ja rosvo' -teeman piirroshahmot. Hekin luovat leikin yhdessä, leikkiä ei olisi jolleivat molemmat osallistujat hyväksyisi omaa rooliaan. Pamppu perseessä on väkevä symboli vallankäytön perimmäisestä luonteesta.]


3. Stubb Hölmö ehti jo kertoa rahvaalle, että maailmasta on nyt tullut turvallisempi paikka. Onko mies oikeasti noin tyhmä vai esittääkö vain? Luulee olevansa kosmopoliitti; aika alas on vajottu Diogeneen ajoista. [Suomen poliittinen johto on vajonnut tynnyrissä asuvaa ukkoa alemmalle tasolle, haha.]


4. Jeesus-vertaus on siinäkin mielessä aika oivaltava, että tämäkin mies on paljon vaarallisempi kuolleena kuin elävänä.

Rauno Rasanen said...

1
Mitä Jeesukseen ja Osamaan tulee, niin ajattelin aivan samoin kuin sinäkin. Vaarallisempia ovat kuolleina kuin elävinä.

Osama tapettiin 9 vuotta ja 8 kuukautta liian myöhään. Maine ehti kasvaa sinä aikana megamittoihin.

2
Stubb on pelkkä USA:n, NATO:n sekä EU:n reipas ja sanavalmis juoksupoika. Tosin sanavarastonsa ei ole kovin laaja, koskapa mies jatkuvasti toistaa itseään haastatteluissa.

Kiva virka, kun voi sanoa, että maailma on tullut turvallisemmaksi [ja ajatella, että 'mä olen silloin ulkoministerinä - hitsi! - makeeta - coolia'].

Energiaa ja sympatiaa Stubbista kyllä löytyy ihan koomisuuteen asti. Ja hampaat on kiillotettu de-luxe-diplomaatti-tahnalla [enempää en jaksa Aleksi Kantoa tällä kertaa hehkuttaa, mutta sehän tekee sen itse].

Ironmistress said...

Ensin kiemurrellaan omassa kostonhimoisessa vihassa ja sen tukahduttamisessa

Ei. Ruukinmatruuna on suhtautunut koko asiaan viileän rationaalisesti, jopa autistisesti.

Kun joku instanssi on julistautunut viholliseksesi, joko sanoillaan tai teoillaan [teot puhuvat kovempaa kuin sanat], sen jälkeen diplomatian tie on kuljettu loppuun ja sitten alkavat muut toimet. Vihollinen on se, joka yrittää saada sinut hengiltä. Ainoa mielekäs tapa kohdella tällaista instanssia on neutraloida se. Ei välttämättä tappaa, vaan neutraloida. Siis tehdä harmittomaksi - vangitsemalla, eristämällä, vammauttamalla tai ääritapauksessa tuhomalla tämä fyysisesti. Mitä vähäisempi neutraloinnin aste riittää, sen parempi.

"Viha heikentää sydämistä voimakkaimmanki/ja ennenkuin huomaat olet itsesi vanki/olet murheittesi kahleilla kytkettynä katkeruuteen", toteavat Freukkarit, ja tuo on sanasta sanaan totta. USA neutraloi Osaman - tavalla, jonka Osama itse provosoi. Karman laki toimi jälleen, mutta Osama on ehtinyt kerätä elämässään niin paljon karmaa, että sitä poltetaan vielä monta inkarnaatiota pois.

mutta yhä vielä silloinkin pitäisi kokea syyllisyyttä, jos/kun riemuitaan vahingoniloisesti vihollisen kuolemasta.

Aivan. Vihollisen kuolemasta iloitseminen on aivan uskomattoman taitamatonta mielenhallinnan menetystä. Vihollisen takaiskuista ja tuhosta ei saa riemuita. Sen tuhoon tulee suhtautua neutraalisti, kuin tuhoeläimen liiskaamiseen. Ethän sinäkään vihaa hiirtä, jonka löydät niska murtuneena loukustasi. Toteat vain, että näin piti käydä.

H.:n [joka päätyi buddhalaiseksi] kanssa on tästä aiheesta paljonkin puhuttu. Ironmistress ja H. kärsivät samantyyppisestä dissonanssista, joka syntyy vihan tukahduttamisesta altruismiin ja kytevästä halusta kostaa avoimesti koettu kiusaaminen ja loukkaus.

Ei. Karman laki toimii. Anna vihollisellesi riittävästi köyttä, ja hän hirttää siihen itsensä. Ainoa, mitä sinun tarvitsee tehdä, on nykäistä.

Ironmistress said...

Osama kuoli sankarin lailla länsimaisen kapitalismin tekopyhiä kyykäärmeitä vastustaessaan.

Ei. Hän kuoli tekopyhän kyykäärmeen lailla länsimaisia sankareita vastustaessaan.

Jos nyt pitää miettiä, kumpi on parempi tai ainakin vähemmän huono vaihtoehto, länsimainen kapitalismi vai itämainen pronssikautinen despotia ja orjanomistajayhteiskunta, niin ruukinmatruuna kyllä veikkaa ensimmäistä. On muistettava, ettei Osama bin Laden ollut mikään vapauden eikä oikeuden sankari, vaan despotian, teokratian, diktatuurin, tyrannian ja totalitarismin sankari. Vihollisesi vihollinen ei välttämättä ole ystäväsi.

Jos nyt aletaan laskea ihmisen hyvyyttä ja pahuutta hänen vuodattamansa veren määrällä, niin siinä käy eurooppalais-amerikkalaiselle intiaanien etnisen likvidoinnin [joukkotuhon] aiheuttaneelle, mustia orjuuttaneelle ja tappaneelle, kommunisteja sekä muslimeja murhanneelle [jne.] kalvinisti-kansalle karma-pörssissä huonommin kuin Osamalle.

Ei käy. Nuo kaikki mainitsemasi rikokset ovat tapahtuneet jo kauan ennen nykyisten protagonistien syntymää, ja samalla mittarilla mitatessa muslimit ovat rajussa johdossa tuossa karmankeruussa. Länsimainen sivilisaatio on käynyt puolustussotaa islamin ekspansiota sekä kommunistista totalitarismia vastaan kaikki nämä vuodet.

Pidettäköön myös yhä mielessä, ettei ainakaan minun argumentatiivisen intuitioni mukaan evoluutioteorian kannattaja voi mielekkäästi uskoa yhtä aikaa karman lakiin ja luonnonvalinnan implikoimaan psykologiseen egoismiin [toinen kumoaa toisen],

Kuinka niin? Evoluutio vain ilmaisee, että maailmassa ei ole mitään pysyvää vaan että kaikki muuttuu. Se ei poista ihmiseltä hänen vastuutaan hänen teoistaan. Karman laki vain merkitsee, että samsaran pyörä pyörähtää kerta toisensa jälkeen. Meidän ainoa toivomme on päästä pois - ei yrittää saada tätä maailmaa paremmaksi.

joskin ymmärrän kyllä, miksi Ironmistress haluaa niin tehdä, koska luonnonvalinta johtaa rasistisen priorisoinnin pyhittämiseen [jolloin kantilais-kristillinen velvollisuusmoraali on luonnonvastaista].

Ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Muistanet Humen giljotiinin: tosiasioista ei voida muodostaa arvolauseita. Natsit yrittivät, huonoin tuloksin.

Ironmistress said...

Tätä argumentatiivista tosiasiaa ei IM haluaisi hyväksyä tai ainakaan tunnustaa [vaikka hän selvästi on kallellaan rasistiseen ihmiskäsitykseen mm. ÄO-spekuloinneissaan]

Tosiasioista ei edelleenkään voi muodostaa arvolauseita, Rauno hyvä.

Kiistätkö sen, että a) ihmisten välillä on ÄO-eroja ja b) suuri osa niistä on geneettisiä? Jos kiistät, teet sen vastoin luonnontieteiden tietämystä. Jos et kiistä, niin tällöin ruukinmatruuna on oikeassa.

ÄO-eroja on, ja niitä on myös rotujen välillä, ja ne ovat pitkälti synnynnäisiä. Nämä ovat tosiasioita. Siitä ei voida muodostaa arvolauseita kuten että joidenkin kansojen tulee olla etuoikeutetummassa, paremmassa tai tasa-arvoisemmassa asemassa. Pikemminkin päinvastoin, voidaan vain todeta, että näin on ja mitä asialle voitaisiin tehdä?

Ihan varoituksen sanana, että varo rasistikortilla pelaamista. Sen ylenmääräinen käyttö johtaa koko käsitteen inflatoitumiseen ja laimenemiseen.

Itse en valitse evoluutio-psykologiaa enkä buddhalaisuutta vaan Sokrateen ironian ja Diogeneen kyynisen hyveellisyyden, jotka ovat Jeesus Nasaretilaisen lahjomattoman retoriikan aatehistoriallisesti merkittävimmät edeltäjät - mukaanlukien tietysti itse fariseukset [Jeesus oli omaksunut joitain fariseusten ajatuksia, mutta muokkasi niitä radikaalisti omaan ei-legalistiseen suuntaansa].

Jeesus tulkitsi halakhaa roomalaisen oikeuden mukaisesti ja hylkäsi mishnan. Tässä oli hänen rikoksensa.

Oma kysymyksensä on utilitaristisessa viitekehyksessä, että mikä filosofia tuottaa reaalimaailmaan sovellettuna parhaan tai ainakin vähimmin huonon lopputuloksen. Silloin kun ruukinmatruuna opiskeli koulussa elämänkatsomustietoa, niin siellä painotettiin utilitaristista seuraamusetiikkaa parhaana etiikkana.

Ruukinmatruuna on toki eri mieltä, mutta asiaa ei kysytä häneltä.

Rauno Rasanen said...

Seuraamus-etiikka ei ole moraalinen asenne lainkaan vaan todennäköisyyslaskentaa, joka perustuu oletetun riskin ja hyödyn praktiselle metafysiikalle - myös sääntö-utilitarismi.

Todellinen moraali ei perustu taipumuksiin, todennäköisyyksiin eikä seurauksiin [joita ei kuitenkaan pystytä 100%sti ennakoimaan; tosin tämä ei ole perimmäinen syy utilitarismin hylkäämiseen].

Todellinen moraali eli velvollisuusetiikka on perimmältään luonnonvastaista ja nousee luonnon yläpuolelle.

Mutta.

Valitettavasti on niin, että evoluutio [kapitalismi] sopeutuu tällaiseenkin moraalin erinomaisesti ja lopulta tuhoaa meidät väestöräjähdyksen myötä lajina.

Hmm.

Pelastuaksemme meidän ilmeisesti täytyisikin ryhtyä harjoittamaan kaikkein äärimmäisintä seuraus-probabilismia - selkokielellä sanottuna sosiaali-darwinistista rasismia.

Entä kenellä on valta, voima ja riittävä legitimaatio ryhtyä pääinkvisiittoriksi? Nyt tarvittaisiin hyvin ujostelematonta kättä.

Natsit eivät ole enää muodissa.

Entä USA, jonka sitkeä terroristijahti on siunattu oikein YK-kirkon aamenella? Entä perimmältään eristäytynyt mutta väkivaltainen, nihilistinen ja materialistinen Dynastia-Kiina?

Elämme mielenkiintoisia aikoja, jossa kristinuskon ja velvollisuus-etiikan [siis moraalin ylipäätään] käy vielä huonosti.

Ai niin. Buddhalaiset luultavasti pyörittelevät niitä rukousmyllyjään ja heiluttelevat viirejään viimeisinä ihmisinä maan päällä.

Minun mielestäni tällainen lopputulema olisi sekä ihmiskunnan että juuri buddhalaisuuden kannalta kaikkein suurinta ironiaa.

Munkit, jotka perimmältään halveksivat ihmiselämää säälimällä toisia ihmisiä[!?], jäävätkin viimeisiksi ihmisiksi keskelle raunioita. Sitä karmaa ei polta pois edes Takkiraudan masuuni.

Rauno Rasanen said...

'Kiistätkö sen, että a) ihmisten välillä on ÄO-eroja ja b) suuri osa niistä on geneettisiä? Jos kiistät, teet sen vastoin luonnontieteiden tietämystä. Jos et kiistä, niin tällöin ruukinmatruuna on oikeassa.'

*
Missä minä muka olen kiistänyt erot ihmisten ominaisuuksien välillä?

Älykkyys ei kuitenkaan ole yksinomaan geneettisesti määräytyvä ominaisuus, eivätkä tutkijat suinkaan ole yksimielisiä testien validiudesta puhumattakaan siitä, että geeneistä voisi suoraan [ilman kategorista virhepäätelmää, joka is embedded paitsi testien sisältöihin myös itse testaamisprosessiin] johtaa kognitiivisten kykyjen välisiä eroavuuksia.

Mutta kiistely 'äly-geenistä' ei nyt kuitenkaan ole olennaista, sillä ihmisten samanarvoisuus on nimenomaan aksiomaattinen arvo eikä tosiasia-argumentti lainkaan.

Palaan ko. asiaan lähiaikoina muistuttamalla, miten eräs tuttu herra on eri mieltä kanssani ihmisten samanarvoisuudesta joskin omien sanojensakin mukaan juuri edellä esitettyyn argumentti-arvo-erotteluun vedoten.

Sinä sen sijaan et näytä ymmärtävän tai haluavan ymmärtää tätä erottelua - kuten ei Anna Kontulakaan.