June 2, 2014

Mitä ‘etnosentrinen moduuli’ opettaa meille moraalista?

1
Valkea kirjoitti päreessään ‘Kaunis, älykäs ja luova fasistinainen [edit]’: ‘Koska valkoisilla etuaivolohkojen sisällöllä on taipumus syrjäyttää vaistomaisia moduuleja kuten liian heikko etnosentrinen moduuli, valkoisia on suhteellisen helppo ohjelmoida minkä tahansa näkemyksen kannattajiksi, joko valkoisten puolustajiksi tai valkoisten vastustajiksi; kuitenkin jonkin verran helpompi valkoisten puolustajiksi, koska valkoisillakin on etnosentrisyyttä.’
.
2
Miten tämä tulos on mitattu? Kertoisitko mm., miten koeolosuhteet oli järjestetty, minkälainen oli otos: se ryhmä ja vertaisryhmä[t], joita tutkittiin ja testattiin, minkälaisia kysymyksiä koehenkilöille esitettiin ja millä kriteereillä vastauksia/koetuloksia tulkittiin?
.
3
‘Ennen’ puhuttiin a] enemmän tai vähemmän ‘rationaalisista’ mielipiteistä ja uskomuksista, joilla arvovalintoja perustellaan [varauksin esim. minä; varauksin, koska rationaalisuus ei ole minulle ihmisen luonteen ominaisuus vaan välttämätön ‘käsitteellinen väline’ ymmärtää itseään ja muita] tai b] manipuloitavissa olevista tunteista ja taipumuksista, joita arvot heijastelevat [esim. varauksin sinä; varauksin, koska preferoit jotain paikallisesti pysyvää (arvo)traditiota etkä ‘pelkkiä’ affekteja]. Nyt on sitten yhä suuremmassa määrin  siirrytty todistelemaan samoja asioita neurologisesti. Mutta - what’s the difference, actually? 
4
Kuka lopultakin tarvitsee tätä ‘dataa’ ja miksi? Mihin tarkoitukseen tällaista ‘neurologiseksi sosiaalipsykologiaksi’ luokittelemaani  ‘tietoa’ halutaan käyttää? Nämä ovat kaikkein olennaisimpia kysymyksiä tällaisten ‘kokeitten’ suhteen, ei niinkään se, mitä niillä muka on todistettu. Vai riippuuko sekin ‘heikosta tai vahvasta etnosentrisestä moduulista’? Jne. Toisin sanoen tällainen kehätodistelu [arvot-faktat-arvot-faktat jne.] joko tukee tai kumoaa kulloistakin lähtöhypoteesia, joka ei ole arvoneutraali. Joka muuta väittää, on tiedeuskovainen fundamentalisti, jolla on agenda, jota hän ei joko itse tiedosta tai joka salataan mahdollisesti rahoituksellisista tai poliittisista syistä. Muussa tapauksessa se olisi triviaalia ja siten seurauksiltaan merkityksetöntä. 
.
5
Minulle on kuitenkin päivänselvää, että arvoja ei voi johtaa suoraan jonkun ihmisen tai ihmistyypin [olipa sitten valkoihoinen tai vaikka sininen] neurologisesta statuksesta, koska kielellisten symbolien käyttö [ja siten kieliyhteisö] on ontologisesti eri asia kuin ihmisen hermojärjestelmä. Niinpä esim. kognitiotiede on näennäisestä metodisesta 'kovuudestaan' huolimatta enemmän tai vähemmän fiktiivistä tutkimusta, koska eräs sen perusoletuksista eli 'moduuli' on yhtä konstruktiivinen hypoteesi kuin 'meemi'. Mitään kognitiivisia moduuleja tai 'kulttuurigeneettisiä' meemejä ei ole olemassa kuin tutkimuksellisesti kätevinä fiktioina. Oleellista tässä on [jälleen kerran], ketä nämä fiktiot ja niiden oletetusta vaikutuksesta tehdyt tutkimukset muka hyödyttävät ja miksi. Se instanssi ei ole eikä edes voi olla puolueeton. Tämänkään takia 'psyko- ja sosiaalitieteet' eivät koskaan voi olla 'kovaa' tiedettä [kuten fysiikka] perusteltiinpa niiden tuloksia sitten miten tahansa tarkoilla neurologisilla havainnoilla.
.
6
Todistukset palvelevat aina jotain praktista päämäärää, eikä tähän väitteeseen ole poikkeuksia [eksakti=triviaali tieto ei ole poikkeus, koska siihen ei sisälly ‘semantiikkaa’: H2O=H2O, mutta neuromoduuliin sisältyy, koska se muka sisältää ‘psykososiaalisia alttiuksia/taipumuksia’]. En ymmärräkään, miten voisit tällaisella perustelulogiikalla saada jotain todellista ‘lisäarvoa’ edustamasi tiettyjen moraalitunteiden hierarkiselle ‘kasaantumalle’ eli perinneinstituutiolle. Olisi ehkä älyllisesti rehellisempää sanoa, että minä nyt vain preferoin näitä arvoja ihan vaan siksi, että uskon niihin. Jos ne arvot ovat jollain tavalla kytköksissä joihinkin tunteisiin, se ei vielä tee niistä nimenomaan moraalisia. Moraali ei ole tunne vaan mahdollisimman rationaalisesti päätelty vakaumus. - - Jos tällaista perustelua pidetään pelkkänä [tiettyjen] tunteiden naamioina, voidaan myös moraalinen puhe siirtää sosiaalipsykologian kautta neurologiseksi tutkimuspuheeksi. Mikä siis vain lopultakin uusintaa samaa arvojen ja faktojen kehää, josta edellä oli puhe. Olisi fiksumpaa astua sillä tavalla ulos tuosta kehästä, että tunnustettaisiin avoimesti ihmisen rationaalinen vajavaisuus eikä uskottaisi tieteeseen [siis eksaktina pidettyyn tietoon] kuin fundamentalisti-kreationisti demiurgi-jumalaansa.
.
7
Kieltäydyn ehdottomasti ‘leimakirveen’ käytöstä näissä asioissa. Jos antaisin itselleni luvan siihen hommaan, päitä alkaisi pudota jatkuvasti eikä loppua näkyisi, koska ihmisyhteisöissä on aina ‘mätäpaiseita’, joiden ‘huono vaikutus’ pitäisi ennakoida ja estää voimakeinoin, sillä valistus ei niihin yleensä tehoa [turha siis syyttää omaa ‘neuromoduulia päidenpudottelemistaipumuksesta’ ;\]. Sitä paitsi ihmisyhteisöistä todella löytyy enemmän tai vähemmän vakiomäärä psykopaatteja [tai vastaavia luonnehäiriöisiä], joskaan en nyt puhu heistä vaan ihan vain tietynlaisen yhteiskuntaihanteen kannalta ‘epätoivottavien moraali/ttomien/tunteitten’ edustajista. Yhteiskunnan uskonnollis-poliittisesta toleranssista riippuen myös minä saattaisin silloin kuulua tällaiseen ryhmään vaikken ‘rikollinen’ missään muussa mielessä olisikaan.
*

11 comments:

Rauno Rasanen said...

Täydennyksenä ja lisäyksenä luku 5 [kursivoitu teksti].

Rauno Rasanen said...

Lankesin 5:ssä luvussa käyttämään käsitettä 'hyöty', mutta tarkoitan sillä kahta asiaa: joko a] puhtaasti teknistä keinoa saavuttaa tietty 'hyödyllinen' tavoite tai b] hyöty johonkin eettis-poliittiseen päämäärään erottamattomasti kytkeytyvänä preferenssinä. Esimerkiksi fysiikan ‘hyöty’ on aina ensisijaisesti teknistä, kun taas psyko- ja sosiaalitieteitten ‘hyöty’ implikoi jo itsessään aina tietyn politiikan ja etiikan. Kognitiotiede kuuluu luokituksessani pikemminkin b]- kuin a]-ryhmään. Asiasta toki voidaan edelleen väitellä, mutta näin minä nyt vain ajattelen.

Anonymous said...

"Kieltäydyn ehdottomasti ‘leimakirveen’ käytöstä näissä asioissa. Jos antaisin itselleni luvan siihen hommaan, päitä alkaisi pudota jatkuvasti eikä loppua näkyisi, koska ihmisyhteisöissä on aina ‘mätäpaiseita’, joiden ‘huono vaikutus’ pitäisi ennakoida ja estää voimakeinoin, sillä valistus ei niihin yleensä tehoa [turha siis syyttää omaa ‘neuromoduulia päidenpudottelemistaipumuksesta’ ;\]."

En tiedä, höpisetkö ihan lämpimikseksi. Tässähän on ihan naurettava ristiriita sen suhteen, että kieltäydyt "leimakirveen" käytöstä ja suosittelet, että näiden mainitsemiesi "mätäpaiseiden" "‘huono vaikutus’ pitäisi ennakoida ja estää voimakeinoin". Siis hetkinen. Tai ei se varsinaisesti ole looginen ristiriita, mikäli sinun ei tule näin tehdä, mutta suosittelet muita näin toimimaan. Olen kyllä vähän hämmentynyt. Siis pitäisikö vai voisiko olla niin, tarkkuutta sanoissa, - henkisesti epätasapainoiselle tämä näin kuulostaa. Kieliopillisesti siihen auttaisi, jos vaikka korjaisit kohdan "pitäisi ennakoida" muotoon "olisi voitu ennakoida".

-U

Anonymous said...

Toinen vaihtoehto olisi korjata kohdan "koska ihmisyhteisöissä on aina ‘mätäpaiseita’, joiden ‘huono vaikutus’" olla-verbi konditionaaliin - eli ehto olisi silloin myös ontologisesti läsnä. Näin minun kielikäsitykselläni -mikä on vajavainen - ilmaistuna sanat ovat kehoitus, eivät 'mahdollisen maailman' kuva.

-U

Rauno Rasanen said...

'Tai ei se varsinaisesti ole looginen ristiriita, mikäli sinun ei tule näin tehdä, mutta suosittelet muita näin toimimaan.'

Hehheh - jälleen. Siinähän nyt veivaat sanojen moniselitteisyyden ja niihin mahdollisesti sisältyvien tai sisältymättömien intentioiden kanssa. Mutta enhän minä tietenkään mitään mätäpaiseiden eristämistä suosittele. Nehän eristetään joka tapauksessa, kaikissa yhteisöissä. Eivätkä eristämisen kriteerit taida kovin paljon eri yhteisöissä erota toisistaan. Mitä nyt rangaistuksien ankaruus samankaltaisten rikosten suhteen vaihtelee, joskus aika paljonkin.
....
Ei tässä asiassa minun preferenssejäni tarvita. Itse asiassa on niin, että pikemminkin aktiivisesti kieltäydyn toimimasta suuntaan tai toiseen myös mätäpaiseitten suhteen. Vetäydyn kuoreeni. Lopetan kommunikoinnin. Tapan itseni hitaasti mutta varmasti jollain hivuttavalla tavalla. Esimerkiksi nälkäkuolemalla. Tuskaisen ahdistunut ja ylen foobinen kun olen. Mitä? Miltä tämä kuulostaa? Kuuluiko mun päässä niks ja naks, menikö järkieni nuuskaks? - - - No, lämpimikseni minä vain, ainakin tällä kertaa, joskaan ei ollut ihan ensimmäinen se kerta.

Rauno Rasanen said...

Valkea kirjoitti päreensä ‘Kaunis, älykäs ja luova uusfasistinainen (edit)’ kommentissa: ’... Moraalia ei voi erottaa implisiittisistä ja eksplisiittisistä tunteista, ne ovat olennainen osa moraalin muodostamista. Sinä, Rauno, olet siitä äärimmäinen esimerkki. Sanon tämän vain toteamuksena, sinun tunteesi moraalisissa tuomioissasi tai moraalisissa puolustamisissasi ovat äärimmäisiä, ja ne tulevat ilmi monista kirjoituksistasi. - - Toivon, että jatkat asian kommentointia oman blogisi puolella (tai lopetat asian käsittelyn tähän)’.
*
Tarkoitatko, Valkea, kirjoitustapani yleistä luonnetta vai joitain erityisiä emootioita, joita kohdistan joihinkin erityisiin asioihin, ilmiöihin ja ihmisiin? No, sama se - joka tapauksessa se tapa, jolla sinä asetat ihmisiä asennesapluunoihin johonkin yleisempään diskurssiin ja viimein tieteeseen vedoten, on minulle vastenmielistä. Jos itse tekisin samaa, väittäisin, että se tunnelataus, jolla pyrin itseäni rationalisoimaan, olisi tieteellisesti pätevä ja siten yleistettävissä koskemaan kaikkia ihmisiä. Niin en väitä, vaikka yritänkin asettaa erilaisia argumentaatiotapoja tiettyjen rationaalisten mahdollisuusehtojen puitteisiin. Toisaalta en myöskään pidä näitä ‘intellektuaalisten patoutumieni’ rationalisointeja pelkkinä neurootikon ‘purkauksina’ tai jopa ‘hätähuutoina’. No, saattavathan ne tietysti sitäkin olla, mikä ettei. Mutta mitä outoa siinä muka olisi, eikö kyseessä ole pikemminkin täysin luonnollinen asia. Turha siis mestaroida minun psyykelläni. Hmm. Tai mikäs siinä. Sehän vain ruokkii pohjatonta narsismiani [hitto,olinkin jo unohtaa tuon mitä houkuttelevimman perusteen, jolla leimakirves nykyään heilahtaa herkimmin, jopa myös oma leimakirveeni ;\].

Anonymous said...

Jaa, no minä yritin kyllä ihan mahdollisimman yksinkertaisesti selittää, mikä on mielestäni melko arveluttavaa mielipiteissäsi. Kenties joudun taas pienen u:n väärinkäyttämäksi, sehän sinulla on ollut tapana. Tämä esityksesi kuitenkin selkeytti minulle sen, mitä olen arvellut sinusta.

-U

Rauno Rasanen said...

U. - - En aina jaksa olla vakava. Elämäni on muutenkin sellaista helvettiä, että pelkkä vakavuus veisi minut hautaan nopeammin kuin nyt tapahtuu - ehkä jo tänään.

Anonymous said...

Minun oli tarkoitus vastata tuohon aiempaan minulle kuuluneeseen vastaukseen. En ole Valkea, minkä voi tarkistaa IP:stä.

-U

Rauno Rasanen said...

Et ole Valkea, et. Mutta kommentoin Valkeaa tässä, koska hän kommentoi blogissaan tästä päreestä otettua sitaattiani.

Rauno Rasanen said...

By the way – tässä on selfie-video meikäläisestä tositoimissa. Enjoy!
.
https://www.youtube.com/watch?v=gsDCoUIhJlY