October 6, 2012

Autonominen vapaus on persoonan siveellistä vapautta, jossa moraali ja vapaus yhdistyvät. Mikään laki tai utilitaristinen tavoite ei pysty määrittelemään riittäviä ehtoja tai edellytyksiä tällaisen vapauden toteutumiselle. Pikemminkin autonominen vapaus antaa laille ja hyödylle niiden perimmäisen mielen ja tarkoituksen. Ainakin sen pitäisi antaa.

Ovatko Rousseaun vasemmistolaiset 'pojat' aatteellisissa näkemyksissään yhtä erimielisiä ja kaksijakoisia kuin Jean-Jacques’n oma ajattelu ja persoonallisuus?
 
Päresitaatti on Markku Mäen artikkelista Rousseau ja poliittinen yhteisö kirjasta Filosofian näkökulmia yhteisöllisyyteen [Kotkavirta & Laitinen (toim.)].
 
Rousseaun teorian antiikkiset ja modernistiset piirteet
 
Koska yleinen tahto on ankaran autonomisen vapauskäsitteen konkretisaatio, on jälkimmäinenkin legitiimien ja oikeudenmukaisten lakien ja instituutioiden ehto. Tämä määrittelee tietenkin osaltaan lakien ja instituutioiden luonnetta. Valtion jäsen on yhtäältä suvereenin jäsen, toisaalta alamainen, jolle edellinen säätää lakeja ja instituutioita rajoitteiksi. Näin kansalainen ja porvari kamppailevat ihmissydämessä.
 
Rousseaun vapauskäsitteessä autonomisuus on halun esteettömyyden, porvarin vapauden ehto. Vastaavasti laeissa ja instituutioissa rajoittavuutta tärkeämpää on, että ne realisoivat poliittisen vapauden. Poliittinen toiminta on perusluonteeltaan vapauden realisaatiota. Rousseau ei tosin missään korosta tätä autonomisen vapauskäsitteensä välitöntä seurausta, vaikka kunnioittaa ja ihailee vapaan kansalaisen poliittista toimintaa. On syytä muistuttaa, että ankara autonomia merkitsee lain käsitteellistä sitomista vapauskäsitteeseen, ei vain esimerkiksi laillisuuden ymmärtämistä vapauden toteutumisen ehdoksi [Locke] tms.
 
Koska vapaus on ihmisen olemuspiirre, on poliittinen toiminta myös ihmisolemuksen realisaatiota. Tiesimme jo, että autonominen vapaus on persoonan siveellistä vapautta. Vapaus ja moraali yhdistyvät siinä [vrt. positiivinen vapaus/rr] aivan samoin kuin kategorisessa imperatiivissa. Toteutettava ihmisolemus on siis rationaalisuutta, jonka keskeisenä sisältönä on tietenkin yleisyys. Mutta Rousseaun laki ei ole teoreettista vaan moraalista yleisyyttä. Tätä eroa vailla Rousseaun käsitys politiikan tehtävästä on sama kuin Aristoteleella. Rousseau asetti yli kaksituhatvuotisen tauon jälkeen politiikan päämääräksi täysin sekulaaristi ja rationaalisesti määritellyn hyvän elämän, vapauden ehdoilla mahdollisen hyvinvoinnin ja päätyi sillä tavoin hyvin lähelle Aristotelesta.
 
Koska vapaus on ihmisen konstituution perustava käsite, ei vapautta voi tulkita olemukseltaan välineelliseksi. Rousseaun lähtökohdista on siis mahdoton välttää johtopäätöstä, jonka mukaan poliittinen toiminta on oikeastaan praksista, täsmälleen aristoteelisessa merkityksessä. Rousseau ei itse liene tällaista johtopäätöstä missään esittänyt.
 
Rousseaun autonominen vapauskäsite ja sen soveltaminen poliittiseen toimintaan johtaa hänet varsin etäälle Hobbesiin palautuvasta poliittisen teorian valtavirrasta, jossa valtion konstitutiivinen peruste palautuu itsesäilytykseen tai sen johonkin modifikaation Tätä ei muuksi muuta se, että vapautta koskevat kysymykset ovat tässäkin traditiossa [Locke, John Stuart Mill] keskeisessä asemassa. Niin läheisesti kuin Yhteiskuntasopimuksen tehtävänasettelu puolestaan pyrkiikin liittämään oikeudenmukaisuuskysymyksiin utilitaristisen näkökulman, jää lopputulokseksi se, että vapaus määrittelee ehdot utilitaristisille tavoitteille eikä päinvastoin kuten esimerkiksi Millillä.
 
Rousseaun poliittisen teorian modernisuus tulee ilmi, kun se suhteutetaan Hegelin ja Marxin poliittisiin teorioihin. Erityisesti Hegelin Oikeusfilosofiassa on sekä kokonaisrakenteessa että monissa yksityiskohdissa havaittavissa Rousseaun poliittisen teorian ääriviivoja. Mainitsen vain kaikkein globaalimmat piirteet. Kumpikin asettaa ankarasti autonomisen vapauden oikeudenmukaisuusteoreettisessa mielessä legitiimisyyden ylimmäksi kriteeriksi. Kummallakin on vapauden konkretisaationa ja legitiimisyyden välttämättömänä kriteerinä yleisen tahdon vallitseminen. Kummallekin muodostuu ydinprobleemaksi moderni rahatalous korruptiotendensseineen. Kummallekin lakien ja instituutioiden olemus merkitsee velvollisuuksien ja vapauden [oikeuksien] erottamatonta ykseyttä.
 
Myös heidän teoreettisissa välineissään on yhteisiä piirteitä, jotka ovat kokonaan vieraita esimerkiksi brittiläiselle poliittisen teorian traditioille. Rousseaun poliittisen ajattelun rakenteissa on milloin piilevämmin, milloin näkyvämmin teleologinen katsantokanta, joka puolestaan hallitsee Hegelin Oikeusfilosofiassa. Kummankin metodissa asetetaan yksi ja sama johtava prinsiippi eli vapaus teorian globaalikriteeriksi – teorian, joka tätä kautta muuttuu ytimeltään oikeudenmukaisuusteoriaksi.

No comments: