February 5, 2007

Mitä filosofia on? - eräitä "ehdotuksia" vastaukseksi

Itseäni näistä "määritelmistä" miellyttivät eniten Wittgensteinin, Nietzschen ja Antonio Gramscin pohdinnat.

*
Filosofia on tieteen kielen looginen syntaksi - Rudolf Carnap : Die Logische Syntax der Sprache

Filosofian ideana on aloittaa jostain niin yksinkertaisesta ettei sen sanominen tunnu tarpelliselta ja lopettaa johonkin niin paradoksaaliseen ettei kukaan usko sitä. - Bertrand Russell : The Philosophy of Logical Atomism

Filosofian idea on minulle universaalissa ja radikaalissa mielessä "ankaraa" tiedettä. - Edmund Husserl : Husserliana 8

Filosofia on alusta alkaen - ja parhaimmillaan - ollut länsimaisessa kulttuurissa viisauden, tiedon ja oivalluksen etsimistä ja rakastamista, ei sen omistamista, sillä pöyhkeilyä tai nujertamista. - Tapio Ahokallio & Matti Tiilikainen : Filosofia prima : lyhyt johdatus filosofiaan

Kenenkään ei nuorena pitäisi viivytellä filosofian opinnoissaan, eikä kukaan saisi vanhana väsyä opintoihinsa. Koskaan ei ole liian aikaista eikä liian myöhäistä turvata sielunsa terveys. - Epikuros

Filosofiset käsitteet ovat fragmentaarisia kokonaisuuksia, jotka eivät lomitu toisiinsa, sillä niiden rajat eivät käy yksiin. Ne syntyvät pikemminkin noppaa heittämällä kuin muodostavat palapelin. Silti ne resonoivat toisiinsa, ja ne luova filosofia on aina väkevä Kokonaisuus, joka ei ole fragmentaarinen vaikka pysyykin avoimena - rajaton Kaikkeus, Omnitudo joka sisältää ne kaikki yhdellä ja samalla tasolla. Se on pöytä, tasanko, maljakko. - Gilles Deleuze & Félix Guattari : Mitä filosofia on?

Filosofia on ajatustyö, johon ryhdytään aikomuksessa yhdistää arkielämän kokemukset ja tieteellisen tutkimuksen tulokset yhtenäiseksi ja ristiriidattomaksi maailmankatsomukseksi, joka saattaa tyydyttää sekä järjen tarpeet että tunteen vaatimukset. - Wilhelm Jerusalem : Filosofian alkeet

Tiedän vain yhden asian, sen nimittäin, etten suinkaan ole viisas, ja juuri siinä olen teitä viisaampi. - Sokrates

Filosofia on vapautuksen voimia. Se on terveen järjen tykkitulta ja uskallusta ajatella omilla aivoillaan. Se on pyrkimystä kehitellä maailmanjäsennykseensä oma henkilökohtainen tyyli. - Esa Saarinen: Filosofia

Voimme ehkä sanoa, että filosofia on tutkimusta, jonka kohteena ovat yleisten asioiden väliset yhteydet, kun taas erityistieteiden kohteena ovat erityiset reaaliasiat ja niiden väliset yhteydet. Filosofian erottaa erityistieteistä lähinnä sen yleisyys, ei se että filosofian teesit olisivat apriorisia, transsendentaalisia ja erityistieteiden aposteriorisia. - Raimo Tuomela : Tiede, toiminta ja todellisuus

Filosofian voidaan sanoa koostuvan kolmenlaisesta aktiviteetista: terveen järjen mukaisen vastauksen näkeminen, ongelmaan niin syvälle kaivautuminen, että terveen järjen mukainen vastaus on sietämätön, ja tästä tilanteesta takaisin terveen järjen mukaiseen vastaukseen pääseminen. - Wittgenstein

Kysymys materiaalisen ja henkisen keskinäisestä yhteydestä, ajattelun suhteesta olemiseen, henkisen suhteesta materiaaliseen muodostaakin filosofian peruskysymyksen. - Viktor Aianasjev : Filosofian alkeet

Filosofia on tieteenala, jolla harjoitetaan käsitteellistä tutkimusta, käytetään rationaalisia perusteluja, yritetään antaa syvempi selitys puutteellisesti ymmärretyille asioille vetoamalla ilmiöiden taustalla oleviin periaatteisiin ja pyritään siten systematisointiin ja yleisyyteen. - Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto : Johdatus tieteelliseen ajatteluun

Kun filosofia ymmärretään maailmankatsomukseksi, eikä filosofista toimintaa pidetä vain "yksilöiden" harjoittamana systemaattiseen järjestykseen asetettujen käsitteiden muokkaamistyönä, vaan myös ja ennen kaikkea kulttuurisena kamppailuna, jossa pyritään muovaamaan populaaria "mentaliteettia" ja levittämään sellaisia filosofisia uudistuksia, jotka osoittautuvat siinä mitassa "historiallisesti tosiksi" kuin ne tulevat konkreettisiksi eli historiallisesti ja yhteiskunnallisesti yleispäteviksi, niin tällöin keskeiselle paikalle tulee nostaa kysymys sekä kielestä yleensä että kielestä "teknisessä" mielessä. - Antonio Gramsci: Johdatusta filosofian opiskeluun

Minulle on vähitellen selvinnyt, mitä jokainen suuri filosofia on tähän asti ollut : nimittäin tekijänsä itsetunnustus ja eräs laji tahtomatta ja huomaamatta syntyneitä mémoires: samaten, että moraaliset (tai epämoraaliset) tarkoitukset ovat olleet jokaisessa filosofiassa se elämänitu, josta kulloinkin on koko kasvi kasvanut. - Friedrich Nietzsche: Hyvän ja pahan tuolla puolen

Abstraktisti muotoiltuna filosofian pyrkimyksenä on ymmärtää kuinka asiat sanan laajimmassa mielessä liittyvät toisiinsa. Asioihin sanan laajimmassa mielessä en sisällytä vain "kaalinpäitä ja kuninkaita" vaan myöskin numerot ja velvollisuuudet, mahdollisuudet ja sormennapautukset, esteettisen elämyksen ja kuoleman.
Menestyksen saavuttaminen filosofiassa olisi fraasia käyttääkseni "tiensä selvittämistä maailmassa" näiden kaikkien asioiden suhteen, ei sillä tiedostamattomalla tavalla, jolla tuhatjalkainen kertomuksen mukaan selvisi maailmassa ennen kuin se kysyi kysymyksen "kuinka kävelen?" vaan mietiskelevällä tavalla, mikä merkitsee, ettei mitään mitään intellektuaalisia mahdollisuuksia jätetä huomioon ottamatta.
- Wilfrid Sellars

*
http://www.helsinki.fi/filosofia/linkit.htm

6 comments:

Anonymous said...

Ei helvetti, tuo Wittgensteinin määritelmä filosofiasta on JÄRISYTTÄVÄ!

Anonymous said...

Niin on elämäntapaopettaja, punk-tohtori Esa Saarisenkin. Koko huipulta huipulle -kirja on samanlaista parranpärinää, eivätkä lähdemerkinnätkään välttämättä pidä paikkaansa.

Minusta viisauden rakastaminen on käypäinen määritelmä. Kukin mittansa mukaan pyramidin pystyttää.

Anonymous said...

kirjoitin oppikoulussa aineen, jossa kaksitoistavuotiaan viisaudella määrittelin filosofian näin: filosofialla ymmärretään viisaudellista tietämistä. filos on kreikkaa ja se tarkoittaa ystävää. sofia tarkoittaa viisautta. se on myös kaupunki ja minun kummitätini nimi. filosofi on henkilö tai muu sellainen, joka ystävöityy viisauden kanssa. sofia aloitti vaelluksensa filoksen kantapäissä, siellä hellaan maailmoissa. näin kulkivat yhdessä filos ja sofia. kaiket päivät he istuivat kokuspaikoilla ja miettivät syntyjä syviä. he pyrkivät selvittämään elämän syntyä ja kuoleman mahtavuutta. aina he kysyivät miksi? tämä onkin varmin merkki siitä että on filosofi. elämä ilmenee filosofilla usein ajatuksina. filosofia ei usko jumalaan, vaan alkulimaan ja tomuhiukkaseen. jos haluaa tulla filosofiksi, vaaditaan perinpohjaista antautumista, kirkasta älyä ja jotakin joka vaivaa ajatuksia. kuuluisia filosofeja: donkihot ja jöötte. mutta eivät suuret siihen lopu.

Rauno Rasanen said...

kafkaesque

Kiitos. Taidatkos tuon paremmin sanoa...

dudivie said...

Filosofia on saatanan kummitäti

Rauno Rasanen said...

dudivie

Olet näemmä lukenut "Helvetin historian..."