May 26, 2010

Apokalyptista terapiaa viimeiselle ihmiselle

Jos ihminen olisi hyvä, ei tarvittaisi uskontoa tai valtiota, vaan nämä olisivat saatanallisia, mutta jos ihminen on mahdollisesti saatanallinen, silloin valtio on Antikristuksen pidättäjä (Carl Schmitt)

1
Entä jos sekä ihminen että valtio ovat varsinkin yhdistelmänä kaikkein kammottavin Antikristus tai ihmisten itsensä reality-muodossa kirjoittama/esittämä karmein tragedia, kuten Platon väitti valtiosta ja kieltäytyi kirjoittamasta häneltä pyydettyä näytelmää ateenalaisille ('Olette jo itse kirjoittaneet sen: Valtion'). - Silloin ei meitä voi auttaa enää kuin Jumala (sanoi Heidegger) ja tuskin hänkään. Ellemme sitten muutu kaikki lopullisesti taloudellisen vaihdon subjekteiksi ja jopa objekteiksi - siis kaupankäynnin abstrakteiksi ja imaginaarisiksi välineiksi - oireiksi - kuten jo Marx ennen Freudia vaihtosuhteen fantasialuonteen oivalsi - sillä pelkissä välinesuhteissa eläminen neutralisoi ja banalisoi (mutta myös mystifioi) pahuutemme syvällisyyden - kuten tosin kaiken muunkin arvostettavan, mitä meissä piilee.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että koska viimeinen ihminen on samanaikaisesti sekä pieni, typerä hedonistinen piru että suuri tyhjiin ihmisoikeuksiin vetoava tekopyhä pelkuri, hänen pitäisi kuin ihmeen kautta kohdata yksi niin suuri ja vaikuttava vihollinen (monien pienten ja mitättömien sijaan), että se muuttaa hänen kaikkitietävän mutta heikon ja latistuneen (informaatio-)tietoisuutensa pohjia myöten tehden siitä vahvan, varman, kutsumustaan (uskoaan) rakastavan ja toteuttavan - jopa niin vahvan, että hänen viihteellä ja rahalla puudutettu, addiktioksi perversoitunut ahdistuksensa katoaa, koska hänellä on nyt kestävä ja pysyvä tarkoitus elämälleen: Vihollinen, Identiteetti ja Jumala samassa kohteessa, samassa kysymyksessä ja samassa hahmossa. - Itsemme tunnistus tapahtuu siis vihollisen kautta.
*
Olen koonnut tähän päreeseen valikoidusti, lähinnä Carl Schmittin kulttuurikritiikkiin ja hänen vihollisuuskäsitteeseensä liittyen, Markku Koivusalon Schmitt-luentojen kalvoja. Myös Schmittin perustelut parlamentarismin ja demokratian erilaisesta, jopa vastakkaisesta aatehistoriasta ja eetoksesta, on mielenkiintoinen ja vähintäinkin opettavainen. - Schmittin poliittisen määrittelyyn, hänen politiikan ehdottomaan vaatimukseensa sekä liberaaleissa demokratioissa tapahtuvaan/-neeseen poliittisen kieltämisen kritiikkiinsä on syytä tutustua ajatuksella, koska kyse on äärimmäisen olennaisesta asiasta politiikan filosofian kannalta. - Linkistä voi halutessaan käydä läpi kaikki kohdat niiden alkuperäisessä ja systemaattisesti varmaankin järkevämmässä järjestyksessä.

2
'Voi sitä, jolla ei ole ystävää, sillä hänen vihollisensa saattaa hänet syytteeseen, voi sitä, jolla ei ole vihollista, sillä minä tulen olemaan hänen vihollisensa tuomiopäivänä'
(Schmitt: Ex captivitate salus)
*
Vihollinen antaa suunnan ahdistuksellemme

'Franz Kafka olisi voinut kirjoittaa romaanin: vihollinen. Sitten olisi tullut selväksi, että vihollisen määrittämättömyys luo ahdistuksen (angst; - ei ole muunlaista ahdistusta ja ahdistuksen luonne on aistia määrittämätön vihollinen): tätä vastaan on järjen tehtävä (ja tämä on korkean politiikan mieli) määrittää vihollinen (joka on samalla itse määritys) ja tämän määrittämisen kautta ahdistus lakkaa ja jää enimmillään peloksi.'
(Schmitt: Glossarium 36)

Itsemme tunnistus tapahtuu vihollisen kautta

Vihollinen on oman meikäläisyytemme kysymyksen hahmo. ('Der Feind ist unsere eigne Frage als gestalt' - Theodor Däubler: 'Nordlicht'.
*
SODAN [1914-18] JÄLKEINEN TEKNOLOGIAN JA KULTTUURIN KRITIIKKI

Ekspressionisti runoilija Theodor Däubler: 'Nordlicht'.
Aikakaudelta puuttuu henki (Schmitt)
Schmittin kulttuurikritiikki pysyy vahvana hänen tuotantonsa loppuun saakka.

1) Lännestä tullut julma, hengetön, epätaiteellinen, kapitalistinen, mekanistinen ja relativistinen, liikenteen, tekniikan ja organisaatioiden maailma. Funktionaalisuus ennemminkin kuin henki tai merkitys on tärkeintä.

2) Huolimatta materiaalisesta hyvinvoinnista ihmisistä oli tullut pieniä piruja, jotka tietävät kaiken mutteivät usko mihinkään, ovat kiinnostuneita kaikesta mutteivät innostuneet mistään.

3) Kaupan ja teollisuuden maailmaa pidetään paratiisina maan päällä. Oikeudesta tulee voimaa, uskosta laskentaa, totuudesta yleistä sopivuuden tunnustamista, kauniista hyvää makua.
*
[Konservatiivien] Vastavallankumouksellisten liberalismin kritiikki

a) Liberalistisella eetoksella on pyrkimys olla tekemättä ratkaisua, b) samoin kuin romantikoilla, siinä vallitsee ikuinen keskustelu, c) luokka, joka keskustelee loputtomiin lehdistössä ja parlamentissa, ei kykene poliittiseen taisteluun.

Mitä liberaali porvaristo oikein tahtoo?
- Liberaali porvaristo haluaa siis Jumalan, mutta hän ei saa olla aktiivinen, se haluaa monarkin, mutta tämän on oltava vailla valtaa, se vaatii vapautta ja tasa-arvoisuutta ja siitä huolimatta vaalioikeuksien rajaamista omistaviin luokkiin varmistaakseen sivistyksen ja omistuksen välttämättömän vaikutuksen lainsäätämiseen, ikään kuin sivistys ja omistus antaisivat oikeuden alistaa köyhiä ja sivistymättömiä ihmisiä; liberaali porvaristo lakkauttaa veren ja suvun aristokratian, mutta sallii kuitenkin raha-aristokratian häpeämättömän vallan, joka on aristokratian muodoista typerin ja alhaisin; se ei halua kuninkaan eikä kansan suverenisuutta. - - Mitä se sitten todella tahtoo?
(Schmitt: Poliittinen teologia)
*
VIHOLLINEN

Ei erityistä sisältöä

- Kuitenkin toinen, vieras ja riittävää, että erityisen intensiivisellä tavalla

- Eksistentiaalisesti jotakin erilaista ja vierasta, niin että ääritilanteissa konfliktit hänen kanssaan ovat mahdollisia.

- Näitä ei voida päättää aikaisemmin asetetusta yleisestä normista käsin eikä intressivapaan neutraalin kolmannen puolen osalta.

- Otettava konkreettis-eksistentiaalisessa mielessä ei kielikuvina tai taloudellisen, moraalisen tai muiden ajatusten sekoittamana

Vihollinen on julkinen

- Ei yksityisten tunteiden mielessä

- Ei tarvitse vihata persoonallisesti

- Vain yksityisen alueella järkeä rakastaa vihollisia, kilpailijoita

- Yksilöllä itsessään ei ole yhtään vihollista jonka kanssa täytyisi liittyä elämän ja kuoleman taisteluun, jos ei henkilökohtaisesti halua tehdä tätä.
*
PESSIMISTINEN ANTROPOLOGIA

Vaarallinen ihminen

- Jokainen todellinen poliittinen teoria olettaa ihmisen olevan vaarallinen ja dynaaminen olento

Ihmiskunnan pelko

- Friedrich Engels 'Sekä valtion että uskonnon olemuksena on ihmiskunnan itseään kohtaan tuntema pelko.'

- Schmitt: Ihmisen onkin pelättävä itseään

- Jos ihminen olisi hyvä ei tarvittaisi uskontoa tai valtiota vaan nämä olisivat saatanallisia

- Mutta jos ihminen on mahdollisesti saatanallinen, silloin valtio on Antikristuksen pidättäjä

- Uskonto on kuollut - jäljellä on valtio
*
VIHOLLINEN: ÄÄRIMMÄINEN KÄSITE

Perustavin

- Jokainen uskonnollinen, taloudellinen, eettinen tai jokin muu antiteesi muuttuu poliittiseksi heti kuin siitä tulee mahdollisimman vanha ryhmittämään ihmisiä ystäviin ja vihollisiin.

Tunnistaminen

- Poliittinen ei ole itse taistelussa, jolla on omat tekniset, psykologiset ja sotilaalliset lakinsa vaan käytöksessä jota määrittää mahdollisuus tunnistaa konkreettinen vihollinen ja ystävä.

Tappamisen mahdollisuus

- Vihollisuuden käsite sisältää äärimmäisenä konkreettisen tappamisen mahdollisuuden

- Aseen olemus on sen tarkoituksessa fysikaalisesti tappaa ihmisolento
*
MAHDOLLISUUS

Tappaminen ei aktuaalinen vaan mahdollisuus

- Vrt. Hobbes sotatila – ei todellinen vaan mahdollinen

Ei sodan affirmaatio – vaan poliittisen vihollisen

- Sota ei ole politiikan päämäärä tai tarkoitus, ei edes itse politiikan sisältö.

- Sota jatkuvasti läsnä oleva mahdollisuus

TAPPAMISTA EI VOI OIKEUTTAA

Tappaminen ulko-oikeudellinen elementti

Schmittin kritiikki: tappamista ei voi oikeuttaa

- Mikään ei oikeuta ihmisen hengen riistämistä

- Konkreettista tappamista ei voida oikeuttaa abstrakteilla ideoilla

- Vastaan perverssiä yritystä määrittää oikeutettu tappaminen

Schmittin oma 'perversio' (lainausmerkit rr): vain tappamisen mahdollisuus luo oikeutta

- Mikään arvo ei oikeuta tappamista

- Se minkä puolesta ollaan valmiit kuolemaan ja tappamaan on siis suurin arvo

- Schmittin oma ylin arvo – turva ja auktoriteetti
*
MAAILMA ILMAN POLITIIKKAA

- Sodan mahdollisuus eliminoitu

- Mahdollisesti monia kiinnostavia vastakohtaisuuksia, mutta ei merkittävää antiteesiä, jonka kautta ihmisiä voitaisiin vaatia uhraamaan elämänsä ja tappamaan toisia olentoja

- Samantekevää onko ideaali vai ei. Poliittisen ilmiö voidaan ymmärtää ainoastaan aina läsnä olevana ystävä ja vihollis- ryhmittymän jakona

POLITIIKKAA EI VOI PAETA

Politiikka voidaan kyllä naamioida

- Yritys muuttaa taloudelliseksi kilpailuksi tai intellektuaaliseksi keskusteluksi

- Muuttaa taloudellisen voiman imperialismiksi

- Hallita taloudellisia välineitä, määrittää luottokelpoisuutta, tuhota valuuttoja, riistää raakaaineita jne. - asettaa talouspakotteita ja sanktioita, lopulta tekniset välineet tuottaa siviiliväestön kuolema

Maailmanpoliisi

- Sota tuomitaan, mutta teloitukset, sanktiot, rangaistukset, rauhoittamiset, sopimusten suojelukset, kansainvälinen poliisi ja rauhasta vakuuttavat toimenpiteet säilyvät.

Ihmiskunnan vihollinen

- Vastustajaa ei enää kutsuta viholliseksi vaan rauhan häiritsijäksi ja siten pidetään ihmiskunnan vihollisena, joka voidaan sulkea ihmiskunnan ulkopuolelle

Ristiretki

Sota, jota käydään suojellakseen tai laajentaakseen taloudellista valtaa täytyy propagandan avulla muuntaa ristiretkeksi ja viimeiseksi ihmiskunnan sodaksi.
*
NEUTRALISAATIOIDEN JA DEPOLITISAATIOIDEN AIKA

Teknologian uskonto

- 1900 –luku ei ole vain koneiden ja teknologian aika vaan aika, jota määrittää uskonnollinen usko teknologiaan

- Tekniikan henki = usko aktiiviseen metafysiikkaan

- Uskoa rajattomaan ihmisen hallintaan luonnon ja itse ihmisluonnon ylitse, uskoa luonnollisten rajojen vetäytymiseen rajattomissa mahdollisuuksissa muutokseen ja vaurauteen

MODERNI MEKAANINEN MAAILMA EI KYKENE IDEAN REPRESENTAATIOON

Taloudellis-teknologinen maailma ei pysty representaatioon

- Kaksi tyyppiä pikkuporvari liikemies ja tämän vastakohta taiteilija boheemi eivät edusta mitään muuta kuin itseään.

Kone ei pysty representaatioon

- Leninillä ja Amerikan liikemiehillä sama tarkoitus koneellistaa ja sähköistää maailma

- Kuitenkin Neuvostoliiton teollis-koneellinen sosialismikin joutuu representoimaan itsensä vanhoissa symboleissa sirpissä ja vasarassa
*
KATOLILAINEN HENKI PROTESTANTTISTA ETIIKKAA VASTAAN

Protestantismi

- Maasta irtaantuva suhde

- Jokaisella maaperällään kotonaan mutta vain tuon maan hyödyntämisen ja luonnon hallinnan kautta sekä uskossaan teknisyyden uskontoon

Katolilaisuus

- Maalle uskollinen

- Luonto ja järki eivät ole vastakohtia vaan kuuluvat yhteen
- Ykseyden kaunein symboli on viinin viljely
*
PARLAMENTARISMI - DEMOKRATIA

Parlamentarismin henkis-historiallinen kriisi 1923

- Liberalismin individualismin ja massademokratian vastakohtaisuus

- Liberalismin moraalinen paatos kohtaa demokraattisten ideaalien tunteet

Parlamentarismi ≠ Demokratia

- Vastakkaisuus unohdettiin yhteisessä taistelussa absoluuttista kuninkaan valtaa vastaan

- Parlamentarismi aristokraattista perua - heterogeenisuus

- Demokratia homogeenisuus - kansan yhteys

Demokratia

Vaatii homogeenisuutta

- Tarpeen vaatiessa jopa heterogeenisuuden eliminoimista

- Ei demokratiaa, joka ei tunnistaisi vieraan käsitettä ja todellistaisi kaikkien tasavertaisuuden

Laki = Kansan tahto

- Demokratian olemuksellinen periaate

- Kaikki riippuu siitä miten kansan tahto muodostetaan

Argumentit perustuvat loogiselle sarjalle identiteettejä

- Hallitsijoiden ja hallittujen identiteetti tai suvereenin ja alamaisten

- Valtion auktoriteetin subjektin ja objektin identiteetti

- Kansan identiteetti parlamentaaristen edustajiensa kanssa

- Valtion ja äänestävän väestön identiteetti, valtion ja lain identiteetti

- Määrällisen (numeerisen enemmistön) ja laadullisen (lakien oikeuden) identiteetti.
*
Sitaatit Markku Koivusalon Carl Schmitt-luentojen kalvoilta.

http://www.valt.helsinki.fi/vol/opiskelu/opas/0809/Y401/schmitt.pdf
http://neoavatara.com/blog/?p=8449
http://www.valt.helsinki.fi/vol/staff/koivusalo/index.htm
http://blogs.helsinki.fi/mkoivusa/
*
http://www.google.fi/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=carl&ie=UTF-8&rlz=1T4PCTA_enFI299FI299&q=carl+schmitt
http://fi.wikipedia.org/wiki/Apokalypsi

4 comments:

ninni said...

kyllapas tarvitaan valtiota (vaika ihminen olsi taydellinen) rakennetaan teitä

ninni said...

sita paitsi on vaarallista puhua valtion puuttumisesta. rahataloudessa varsinkin ..ja miksei muuallaki

Anonymous said...

miusta siun pitäisi ykiskinkertaisesti unohtaa SE ihmisen pahuus. vaikka SE niin mielenkiintoista onkin. ja vaikka siitä niin ihania päreitä syntyykin ..ja taideta.

Anonymous said...

Ei ole paha. Ei ei ei. On vain eri maailmoja, eri pelkoja, eri komplekseja ja eri tahtotiloja päivästä seuraavaan ja oma surkimus analysoi toisten vihaksi.

hgggg