February 10, 2009

Kun vastaus on aina väärä - tietoisuuden tuolla puolen - ja vähän tälläkin

Kirjoitettu Tapsa P:n ja anonyymin kommenttien aikaansaaman 'vaikutuksen' johdosta päreeseeni Lierihattu, luovuus ja leikin loppu.
Kielimafialaiset sanoivat: me juomme nyt kahvia, kun olivat korjanneet hieman mm. viimeistä kappaletta ja havainneet monia typeriä typoja sekä huomauttaneet tekstisisällön junnaavasta toistosta että kappaleitten katkonaisuudesta. Vastasin niille, että tiedetään, tiedetään - mutta olennaiseen päästään käsiksi (jos päästään) vasta seuraavassa ja mahdollisesti sitä seuraavassa luvussa; - viimeisimmät muutokset - lähinnä linkkilisäykset + typokorjauksia tehty 11.2 klo: 23.30.
*
Okei. Antakaa tulla vaan tuutin täydeltä, kunhan ette nimittelemään ja vittuilemaan rupea. Siinä vaiheessa alkaa meikäläisen leikkuri siivuttamaan.

Mä olen mielestäni melko vilpittömästi kiinnostunut zenistä ja buddhalaisuudesta. Sikäli kuin ylipäätään olen enää mistään todella kiinnostunut tässä elämässä.

Ja mitä propositionaaliseen ajatteluun tulee, niin tiedostan - en ainoastaan koiramaisesti nyökyttele, että vaikka en sitä enää arvostakaan samalla tavoin kuin ennen, niin ajatteluni toimii yhä sen ehdoilla ja sapluunassa.

Tämä lieneekin mulle yksi vaikeimpia esteitä buddhalaisuuden oivaltamisessa.

Toisaalta - miten te - anonyymi ja Tapsa - voitte väittää ajattelevanne ei-propositonaalisesti? Siinä ihan vain pikku pähkinä 'koanisteille'.
*
Toistaiseksi ehkä aamun paras:

Seksi-addiktista tuli stimulanttinsa käytön seurauksena kokainisti. Mutta miten ja miksi zen-buddhalainen meditoi itsensä koanistiksi?

Kelpais varmaan Alivaltiosihteerin pojille? Mutta tehän selvitätte edellä kysytyn kuin mestari-silmänkääntäjätemppuilijat ikään näyttämällä minulle, miten yhdellä kädellä taputetaan.

(Jos kyseinen huumori loukkaa zeniläisiä, niin sitten pannaan heti tästä poikki. Minä en tarvitse heitä, eivätkä he minua.)
*
Propositionaalisen argumentaation puitteissa tuo kysymys: 'miten ei-propositionalisti voi todistaa, ettei ajattele propositionaalisesti', on aika lailla samaa muotoa kuin kysyisi skeptikolta, miten tämä voi väittää skeptisismin olevan pätevä kanta ikäänkuin hän kykenisi esittämään tuon kantansa kielen geneeristen uskomusjärjestelmien, siihen ladattujen ajattelun - jopa eettisten asenteitten metaehtojen - ulkopuolta käsin.

Tällainen - transsendentaaliargumenttina tunnettu väite skeptisismiä - siten myös relativismia vastaan - on tietenkin kehä, mutta ne, jotka sitä kannattavat, pitävät kyseisen kaltaista - ikäänkuin metakehää - ajattelun edellytysten/ehtojen sekä etenkin kielen ja ajattelun välisen luotettavuuden mahdollisuuden kannalta välttämättömänä ja väistämättömänä.

Voiko kukaan, joka väittää asettuneensa kielen ja sen kaikkien uskomusjärjestelmien ulkopuolelle, esittää oikeastaan mitään kielen puitteissa ilmaistua kritiikkiä transsendentaalista ajattelumallia (joka kysyy aina ensin ajattelun mahdollisuuden ehtoja) vastaan - skeptis-relativistisen kannan puolesta, ajautumatta fataaliin ristiriitaan itsensä kanssa?

Skeptikko näyttäisi ottavan ikäänkuin Jumalan kaikkitietävän roolin - samalla tavoin kuin tieteellinen, 'kontrollikokeellinen', arvo-objektiivisuutta muka edustava tutkija.

Mutta mitä muuta on - ainakin transsendentaali-argumenttiin sitoutuneitten mielestä - kielen ja samalla siis arvojen ulkopuolelle asettunut (mutta eikö tiede tarvitse arvoja jo tutkimuksenteon eettisten periaatteiden - siis hyveitten merkityksessä?) henkilö kuin ajanut itsensä joko a) täydelliseen ristiriitaan ja umpikujaan sekä teoriassa että käytännössä tai että hän b) pystyy kyllä puolustamaan itseään teoriassa, mutta on kielellisesti kommunikoivana olentona jatkuvasti kiinni kielenkäytön transsendentaalisten ehtojen puitteissa.

Itse ajattelen, että solipsisti, skeptikko, relativisti, nihilisti, ääri-empiristi (ajatuskokeellinen hahmo, koska kukaan ei voi saada tietoa yksinomaan havainnosta - kuten ei myöskään pelkästään rationaalis-loogisista aksioomeista, käsitteistä ja dialektiikasta = käsiteanalyysista ja argumenttiretoriikasta) sekä täydelliseen ei-propositionaaliseen filosofiseen asenteeseen pyrkivä henkilö (ajatuskokeellinen hahmo hänkin - minun mielestäni); - - kaikki he juontuvat mainituilla kriteereillä ikäänkuin samasta juuresta (perusongelmaan kuulumattomat seikat sulkeistaen siten myös Nietzsche ja zen-buddhistit) eivätkä oikeastaan enää elä samassa kommunikaatio-universumissa kuin kantilaisista, transsendentaalifilosofian perusteluista lähtevä ihminen.

(Valitan, että edellisestä kappaleesta tuli yksi helvetin piikkilankavirke, mutta en ryhdy sitä nyt enää totaalisti purkamaan ja rakentamaan uudestaan.)
*
Transsendentaali-argumenttia voidaan kuitenkin kritisoida ja melko vakavasti sekä osuvasti.

Tarkoitukseni on kirjoittaa tätä aloittavaa lukua ikäänkuin valmistavaksi tai esitteleväksi osaksi laajempaa aihetta, jolle en vielä ole antanut edes luonnostelevaa työnimeä.

Joka tapauksessa yritän tässä (ties monennenko kerran!) avata ainakin itselleni tietä ymmärtää empirististä kritiikkiä rationalismia ja transsendentalismia vastaan.

Olennaista olisi pohtia ja selvittää, miten propositionaalisen filosofisen asenteen hylkääminen ylipäätään on mahdollista ilman, ettei siinä mene pesuveden mukana jotain sellaista, mikä ignoroi järjen tavalla, joka yksinkertaisesti ei (enää) ole edes mahdollista, tai joka jättää ajattelulle mahdollisesti roolin, jossa se kyllä lopulta kohtaa ihmisluonnon sellaisena kuin tuo 'luonto' ilman uskomusten vääristävää vaikutusta on - toisin sanoen jättää meidät perimmäisten biologisten vaistojemme ja siten perimmäisen biologisen 'luontomme tai luonteemme' varaan - sikäli kuin ihmisen kohdalla voidaan enää puhua vaistoista samassa mielessä kuin eläimen - esimerkiksi seksuaalisuutta pohtiessamme.

Silti tuo pohdinta mahdollistuu todella vakavasti vasta sitten, kun ja mikäli pääsemme oletettuun ei-propositionaaliseen 'olotilaan' (lainausmerkit, koska tila konnotoi tässä rajoitettuun ulottuvuuteen, eikä ei-propositonaalinen zen-buddhalainen 'oleminen' ole mikään 'tila').

(Kas - eikö vain Heideggerin filosofian peruslähtökohdallinen termi sovellukin paremmin zeniin kuin Kant tai edes newtonilaisen fysiikan ajallis-paikallis-tilallinen perspektiiviajattelu, jonka varaan Kant aikoinaan oman filosofiansa luonnontieteellis-kosmologisen perustan laski).

Näin ilmaistuna tavoite on äärimmäisen yksipuolinen mutta eri perspektiivit kuitenkin tyydyttävän selkeästi erotteleva kärjistys - ymmärtämisen heuristista oivalluskykyä hieman 'öljytäkseni' - ei suinkaan pohdintaa ja johtopäätelmiä etukäteen tiettyyn suuntaan manipuloidakseni.
*
Seuraavassa osiossa pyrin siis pohtimaan transsendentaaliargumentin kritiikkiä tarkemmin.

Mitä perusteluja esimerkiksi skeptikolla on esittää oman kantansa puolesta ilman, että hän kumoaa itse itsensä heti, kun ryhtyy kommunikoimaan samassa todiste-kielipelissä opponenttinsa kanssa - ja lopulta ylipäätään käyttämään kieltä kritisoidakseen tuota samaista todistekielen - propositionaalisen argumentaatio-apparaatin käytön pätevyyttä.

Mikä on skeptikon perustelujen Arkhimedeen piste, josta käsin hän arvioi ja kritisoi niitä, joille juuri kieli mahdollistaa konsensuksen ja yhteisymmärryksen - transsendentaali-argumentatiiviseen kommunikaatioluonteeseensa sisältyvänä päätöksentekoprosessin 'takaajana' sekä performatiivisena puheaktina (esim. Apel ja Habermas)?

Transsendentalismin vastustajien linjaukset perustuvat yleensä tieteelliseen, empiiriseen tutkimukseen, joka kritisoi ajatusta transsendentaalisesta egosta, minästä, subjektista, joka on toisaalta pakko, toisaalta täysin luontevaa, olettaa hypoteettisesti (ei kuitenkaan pelkkänä ajatuskokeena) olemassaolevaksi, mikäli ihmiset jakavat keskenään yhteisissä ajattelun mahdollisuuden ehdoissa, jotka ilmenevät kielellisessä kommunikaatiossa, sellaisia yhdistäviä ja yhteisiä piirteitä, jotka pystytään ymmärtämään sekä loogisesti että intuitiivisesti - yhteisen transsendentaalisen identiteetin, siis yhteisen mielen peruskategorioksi - toisin sanoen: transsendentaaliseksi egoksi.

Kysynkin tähän loppuun:

1) - Mitä a) skeptikko, b) empiristi c) zen-buddhalainen tarkoittaa puhuessaan minästä, minuudesta, subjektista ja/egosta?

2) - Miten edellä lueteltujen ajattelu- ja olemisjärjestelmien egokäsitykset eroavat transsendentaalisen egon aksiomaattisista ehdoista ja perusteista
?

Kolmanneksi kysymykseksi lisään, joskaan en välttämättä vielä tässä vastattavaksi vaan ikäänkuin alustavasti käsiteltäväksi.

3) - Mitä a) skeptikko, b) empiristi ja c) zen-buddhisti 'tarjoavat transsendentaalisen egon tilalle'?
*
Ennenkuin ollaan valmiita käsittelemään kolmoskysymystä, lienee syytä pohtia tosi tarkkaan, mitä eri ajattelu- ja olemislinjat ensimmäisessä kysymyksessä esitetyistä termeistä, olioista, faktoista, harhoista jne. lopulta itse asiassa väittävät.

Vastaamme edellyttäen kuitenkin, että tyydyttävää selvitystä on ylipäätään mahdollista antaa - ja joku sanoisi nyt: on ylipäätään edes tarpeen antaa, koska kysymykseemme ei ehkä voida vastata lainkaan nimenomaan 'vastaamalla' siihen.
*
PS.
Kolmas kysymyskohta voidaan kääntää ikäänkuin päälaelleen ja kysyä: missä määrin zen-buddhalaisuudella ja transsendentaalisella egolla on aitoja yhtymäkohtia - enemmän kuin itse olen tässä päreessä halunnut esittää ja olettaa? (ks. aihetta sivuava alla oleva linkki)
*
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/27254 (Transsendentaalissta meditaatiosta)
*
www.newworldencyclopedia.org/entry/Transcendental_idealism (Kantin tiedon kritiikin ja tiedon mahdollisuuden ehdoista I:ssä Kritiikissä - 'of Pure Reason').

14 comments:

anonyymi said...

skeptikko kai on Jumalan kanssa tasoissa, mikä meille esiintyy naurettavana
c) emme voi kertoa kokemuksistamme, jotka tuomitaan mielen vääristymiksi tms

mutta sehän on jumalan tarkoituskin, pysyä salassa. piste.

ihana kysymys 1) - Mitä a) skeptikko, b) empiristi c) zen-buddhalainen tarkoittaa puhuessaan minästä, minuudesta, subjektista ja/egosta? skhetikko ei olekaan egoisti

miulle minuus on jumalan kuva ja kun seksikkyyteni parina päivänä on ollut oudon vaimea..tie buddhan luo on au ki

nuni said...

Tuleekohan sana vaimo, vaimeasta

Homo Garrulus said...

Ja sana in-two-tion eli intuition siitä, että on kaksi yhdessä: in-tui-tion, vai-sto (vai?), in-billning sen sijaan siitä, että se sama vaisto lähetti laskun perään koska inbillning on se negatiivinen eli huonosti sointuva in-two-tion, intuitio.

Vai mitä, a vai b? Vai-sto kertoo.
Laskee ykköset ja nollat puolestasi mutta sen laskun voi ihminen omalla aivokopalla tehdä vasta kun osaa pyörittää kaikkia asioita 360 astetta. Ei siis ole mitään transcendenssiä sen suhteen, mutta nyt olisi kiva kertoa jotain lisää, enpä kerro. On nimittäin ajattelun lisäksi jotain muuta joka ei olekaan laskettavissa ja se on tietoisuus ja miten sitä taas pitää nähdä ei liity intuitioonkaan vaikka moni niin uskoo.

Saanko kumisaappaita taas? Numero on siis 39, voisin tällä kertaa pyytää ratsastussaappaina; leveä pohje.

Anonymous said...

En todellakaan väitä päässeeni irti propositionaalisesta ajattelusta, ainakaan kokonaan. Intuition ja tunteiden varassahan tietysti jokainen meistä osaa toimia, ja niin osaan minäkin. En myöskään pidä itseäni buddhalaisuuden asiantuntijana.

Mutta itse olen päätynyt siihen, että kaikenlainen selittely on täysin turhaa. Proposationaaalisesta ajattelusta irtipääseminen tarkoittaa minulle sitä, että olen kokenut jotain ja sitä kautta on syntynyt jonkinlaista ymmärrystä jota ei usienkaan voi sanallistaa.

Olen esimerkiksi meditoinut, ja sitä kautta ymmärtänyt miten meditointi minuun vaikuttaa. Tätä voi toki yrittää sanallistaa jos huvittaa, mutta en usko että sanallistamisesta on kovin paljoa etua.

Sama nyt koskee mitä tahansa asiaa.

Ma-Riikka said...

Anonyymi tuossa juuri osoitti sanoilla jotain samalla muka propositionaalisesti väittäessään, ettei sanoilla mitään voi ilmaista.

RR, kiitos pohdinnasta/kysymyksistä egosta eri viitekehyksissä. Se jäsensi omai kysymyksenasettelujani ja huomasin että olen miettinyt melkein samaa asiaa. "Jos minä luovun egosta niin kuka siitä luopuu? Ja kuka näkee egottomuuteni? Jos kenelläkään ei ole enää egoa, niin mitä enää on?"

Vain yksikön ensimmäisen persoonan kautta kohtaan toisen.

Anonymous said...

Ma-Riikka: Vain kuvitelmissasi. Ajattelit kaikesta lähes täsmälleen samalla tavalla kuin ennen kirjoitukseni lukemista. Ja sama koskee Raunoa. On äärettömän harvinaista, että kirjoituksella olisi mitään muuta vaikutusta kuin korkeintaan aiempien ennakkoluulojen vahvistaminen.

Homo Garrulus said...

"On äärettömän harvinaista, että kirjoituksella olisi mitään muuta vaikutusta kuin korkeintaan aiempien ennakkoluulojen vahvistaminen."

Tästä alan olemaan samaa mieltä, ei auta onko hauska, normaali, rohkea, avoin (!) Jumalauta avoin (!) ja voi samperin samperin samperi että oli avoin koska se korreloitui entistä dorkemmin jos joku oli dorkana pitänyt. Minä voisin repiä ÅA:n väitöksen avoimuudesta: samalla tiedän miten heidän ns. rahaliikenne taitaa hoitua ja siksi ollaan varpasillaan niin usein; avoimuus ei siis sovi ollenkaan tietyissä piireissä. Vain niitä, joita kuvitellaan observoitavan.

Elämästä on tullut sikala; ei egon takia vaan juuri tuon observointi-legitimaation takia ja näin ei välitetä mistään laista enää vaan kaikki diagnostisoi ketä vaan ja missä vaan ja astutaan ihmisten elämän päälle, ronkitaan ,revitään, väitetään, rikotaan perheitä ja sössätään - ja kaikesta tästä alkoholi- ja alamäki-firmat taputtavat käsiään. Heidän bisnis kasvaa ja saman tekee terapeuttien, tablettien, huostaanottojen, huumeiden jne ja lopulta asemyynnin osalta. Kun ollaan niin helvetin observoijia...mutta laki sanoo ihan toista mm potilasoikeuksista, omaisten näkemistä ensisijaisesti tilanteen kannalta oleellisia, yksityisyyden suojasta, integriteettisuojasta (sama asia?) ja sananvapaudesta ja yksilönoikeuksista.

Niitä poljetaan koko ajan railakkaasti kenenkään siitä välittämättä.

Pian Suomi ei enää voi toimia. On alettava vähän olemaan nöyrä toisten tilanteille ja katsottava oikein mitä pitää tehdä eikä leimata, hyökätä, väittää, sekoittaa ja lopulta häiritä koko loppuelämän mahdollisuuksia;

KOSKA JOKAINEN KUVITTELEE OLEVANSA YLI TOISTEN.

MITEN SE ON MAHDOLLISTA? VASTAA SITÄ, ETTÄ 80% AUTOILIJOISTA PITÄÄ ITSEÄÄN PAREMPINA KUSKEINA KUIN KESKIMÄÄRÄ.

Tapsa P said...

RR: 1) - Mitä a) skeptikko, b) empiristi c) zen-buddhalainen tarkoittaa puhuessaan minästä, minuudesta, subjektista ja/egosta?

En rohkene kuin kurkistella Raunon kommunikaatiouniversumiin, sillä jos astuisin sinne jalallanikaan, eksyisin oitis.

Pidän itseäni skeptikkona, mutta en näköjään Raunon tarkoittamassa mielessä. Minulla se tarkoittaa vain sitä, etten usko sokeasti mitään.

Jos en tiedä jotain, myönnän (ainakin itselleni), etten tiedä.

Olenko zeniläinen? Ainakin siinä mielessä, etten usko totuuden löytyvän ajatusrakennelmista. Ne ovat usein upeita, mutta silti vain ihmismielen luomuksia. Perimmäistä totuutta niillä ei tavoiteta.

En uskalla yrittää vastata Raunon tenttikysymyksiin muuten kuin Ma-Riikan muotoilemassa muodossa:

"Jos minä luovun egosta niin kuka siitä luopuu?"

Eikö tämä ole aivan helvetin hyvä kysymys?

Voisi kuvitella, että Ryokan-Rauno kysyisi tämän Mummolan noviisijoukoltaan, joka vetäytyisi sitten kymmeneksi vuodeksi sitä pohtimaan.

Eihän maailman ymmärtämiseksi muuta tarvita. Kuka minä olen?

ninni said...

Hhyvä sanallistava anonyymi. Siun ja Raunon sanoista on ollut paljon apua

tämä on ajattelukoulu ja
olen kanssasi eri mieltä sen hyösyllisyydestä
kirjoittaessasi asioita ja etenkin kirjoittamalla keskustellen syntyy aivan uusi ajatusjärjestelmä
ja tapsan ajatus ajatusrakennelmasta on oiva

minä olen toteuttaja

nuni said...

on tota totta että keskustellessa enimmillään etsimme vahvistuksia ennekkoluuloillemme
ego vahvistuuu
mutta uskon myös saattumaan, saattaa löytyä

Anonymous said...

Nyt jos Rauno etsii something physical niin sellaiset asiat löytyvöt phyysisestä todellisuudesta

ninni said...

Minä toivon että Raunosedällä riittää ruutia keskusteluun

Homo Garrulus said...

Rauno on nyt hyvin, hyvin väsynyt.
Iineskin lyö luukun kii. Kaikki lyövät luukun kii ja RR on silti jotenkin uskomattoman kiehtova: kuin lapsuuden posliinikoira kirjahyllyssä, jota ihaili ja putsasi.

Homo Garrulus said...

Merkit, Rauno; merkit kertovat - hhe

http://www.geocities.com/twiggyspage/merkkienyhteensopivuus.html